Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


07.02.2018

Rekordmange klager på sosialtjenesten

Fylkesmannen behandlet 273 klager på sosialtjenesten i 2017 – en fordobling siden 2013


21.03.2017

Fagsamling økonomisk rådgivning 8.-9. mai 2017

Fagsamlingen arrangeres årlig i samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark. Målgruppen for samlingen er dere som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning til daglig, og dere som er utpekt med ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor.


15.12.2015

Kan et Nav-kontor avslå søknader om økonomisk stønad i avisa?

Alle har rett til å søke om økonomisk stønad og søknader skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.


09.09.2015

Grunnkurs økonomisk rådgivning


05.03.2015

Skjema for oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet et verktøy som vi håper vil bidra til raskere behandling og oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven


05.03.2015

Sosialtjenesteloven – noen avklaringer

Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte den 26.2.15 ut et brev vedrørende avklaringer knyttet til sosialtjenesteloven