Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er myndighetenes viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Fylkesmannen skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer


15.09.2014

Regionsamlinger sosiale tjenester i Nav

Fylkesmannen har i august og september 2014 gjennomført samling i alle Hedmarks 4 regioner.


10.07.2013

Gode grep på veien til arbeid og tilhørighet

Foreløpig informasjon om samarbeidskonferansen 12. november 2013


17.12.2012

ETIKK I MØTE MED DEN ANDRE

Fylkesmannen i Hedmark og NAV Hedmark arrangerte i samarbeid nettverkssamling

 27. november 2012.