Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


05.10.2018

Fagdag smittevern og hygiene

13. september arrangerte Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset Innlandet HF fagdag om smittevern og hygiene


12.09.2018

Raskere behandling ved alvorlig blodforgiftning etter tilsyn

Pasienter med blodforgiftning får antibiotika raskere nå enn før tilsynet startet, viser gjennomgang av journalene til 132 pasienter.


28.02.2018

Alvorlige tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten

Fylkesmannen behandlet 172 tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten i 2017. 58 saker ble oversendt Statens helsetilsyn. 6 helsepersonell i Hedmark mistet autorisasjonen, og 11 ble gitt en advarsel


12.06.2017

Stor interesse for fagdag om smittevern

Det var stor interesse for fagdag i smittevern og hygiene 31. mai. 140 deltakere fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten var tilhørere denne dagen.


09.05.2017

For få fastleger

Ikke alle i Hedmark har en reell mulighet til å skifte fastlege


13.01.2017

«Søknadsverksted»


11.02.2016

Landsomfattende tilsyn 2016 - i tre kommuner i Hedmark

Fylkesmennene skal i 2016 gjennomføre landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.


11.02.2016

5 helsepersonell i Hedmark mistet autorisasjonen i 2015

I tillegg fikk 8 personer i helsetjenesten advarsel fra Statens helsetilsyn.


10.02.2016

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for 2016

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenesten - søknadsfrist 1.4.2016.


10.02.2016

Store kompetanseutfordringer for kommunene

Nye krav til kompetanse og organisering i kjølvannet av primærhelsemeldingen


Flere nyheter