Folkehelse

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko. Folkehelse er også et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelse er viktig i samhandlingsreformen

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Fylkesmannen skal sikre at folkehelsen ivaretas i planer

Fylkesmannen skal medvirke til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Det brede folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, og planlegging blir derfor et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


29.05.2017

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Sunt kosthold, måltisdglede og god helse for alle!


29.05.2017

Folkehelsekonferansen i Hedmark 2017

Årets konferanse arrangeres 8.-9. juni av fylkeskommunen, og har nærmiljø og folkehelse som tema


22.02.2017

Alle barn har rett på et godt arbeidsmiljø

Vi inviterer til seminar med fokus på barn og unges arbeidsmiljø den 5. april på Scandic Hotel Hamar


17.02.2017

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017

Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.


17.02.2017

Innlandet universelt utformet 2025

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland.


16.02.2017

Flere år - flere muligheter

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn.


16.02.2017

Folkehelseprofiler for 2017

Folkehelseprofilene for kommunene er publisert


20.01.2017

Tilskudd til forebygging av abort og uønsket svangerskap


14.12.2016

Tilskuddsmidler fordelt fra Sosial- og helseavdelingen i 2016


09.12.2016

«Søknadsverksted»


Flere nyheter


Kontaktpersoner