Sluttrapport fra barnefattigdomsprosjekt ved Nav Hamar

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt midler til prosjekter for å bekjempe barnefattigdom.

Nav Hamar har hatt et slikt prosjekt i perioden 2014-2017 med fokus på psykiske helse i videregående skole, innvandrerkvinner, samt utvikling av en praksishåndbok. Sluttrapporten er nå tilgjengelig, sånn at andre kan lære av Nav Hamar sine erfaringer.

Formålet med Nav Hamar sitt prosjekt, har vært å hindre frafall fra videregående skole, blant annet ved å sørge for rask hjelp til ungdommer i videregående skole som har hatt behov for psykiske helsetjenester. Det har også vært et mål å finne rett tiltak for innvandrerkvinner med barn, slik at de kunne komme seg ut i arbeidslivet, eller i retning av arbeidslivet. En tredje målgruppe var tjenestemottakere i Nav med flere arbeidstreningstiltak bak seg, hvor det manglet oversikt over deres kompetanse. Ved utvikling av en praksishåndbok med oversikt over hva de har av kompetanse, ble det lettere å finne riktig arbeid knyttet til oppnådd kompetanse, bygge videre på dette, og til slutt nå målet om et fagbrev. 

Nav Hamar har hatt fokus på at veien ut av fattigdom er sterkt knyttet til arbeid gjennom egen inntekt, samt at det er viktig for barna å ha foreldre som er tilknyttet arbeidslivet, blant annet som rollemodeller.

Formålet med å publisere sluttrapporten, er å dele erfaringer, slik at andre kan lære av og ta i bruk gode grep som er utviklet i løpet av prosjektperioden. Dette er «tyvenes marked», så her kan dere stjele gode idéer med god samvittighet! Sluttrapporten fra Nav Hamar vil dere finne her. Den inneholder også navn og telefonnummer til kontaktpersoner, dersom noen er interessert i å vite mer om prosjektet.

Kontaktpersoner