Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Fylkesmannen skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Fylkesmannen skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Fylkesmannen tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


05.04.2018

Sluttrapport fra barnefattigdomsprosjekt ved Nav Hamar

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt midler til prosjekter for å bekjempe barnefattigdom.


04.07.2017

Eksempler på gode tiltak for å forebygge barnefattigdom

Informasjon om tilskuddsordningen og tilgjengelige sluttrapporter fra prosjekter i Hedmark


13.01.2017

«Søknadsverksted»


14.12.2016

Tilskuddsmidler fordelt fra Sosial- og helseavdelingen i 2016


09.12.2016

«Søknadsverksted»


14.01.2016

Oppfølgingskurs økonomisk rådgivning


30.11.2015

Tilskuddsmidler 2016: Boligsosialt arbeid og barnefattigdom

Regelverk og søknadsskjema for søknader om prosjekter på områdene boligsosialt arbeid og barnefattigdom er kunngjort.


26.08.2015

Tilskuddsmidler fordelt fra Sosial- og helseavdelingen i 2015

Over 45 millioner i tilskuddsmidler innenfor sosial- og helsefeltet er fordelt.


22.08.2013

Opplæring i lov om sosiale tjenester i Nav, trinn 2, 14-15. eller 21.-22. oktober 2013

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å gjennomføre opplæring i Lov om sosiale tjenester i Nav (sosialtjenesteloven) med tilhørende rundskriv. Opplæringen gjennomføres på Scandic Hotel Hamar, og trinn 2 er et dypdykk i loven.


08.08.2013

Økonomisk rådgivning: basiskurs og kurs i frivillig og tvungen forvaltning samt vergemål

Kurset 3.-4. september 2013 har vi valgt å dele opp i to ulike kurs, hvor det er mulig å melde seg på begge dager eller å delta kun den ene dagen. Kurset holdes på Radisson Blu Lillehammer Hotel og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland.


Flere nyheter