Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. 

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Hvis du trenger fri rettshjelp, kan du kontakte Fylkesmannen eller en advokat.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2018 er 1020 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vis mer


26.01.2018

Rettshjelpsaker i 2017

Fylkesmannen behandlet ca 600 søknader om fri rettshjelp i 2017. Den totale utbetalingen på rettshjelpkapittelet var på 4,2 millioner kroner. Dette er en nedgang på ca 2,3 millioner fra 2016.


13.02.2017

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidet et nytt rundskriv om fri rettshjelp som gjelder fra 1. januar 2017.


20.01.2017

Rettshjelpsaker i 2016

Fylkesmannen behandlet ca 1150 søknader om fri rettshjelp i 2016. Den totale utbetalingen på rettshjelpkapittelet var på ca 6,5 millioner kroner. Dette er en økning på ca 1,3 millioner fra året før.


21.01.2016

Saker etter rettshjelploven i 2015

Fylkesmannen i Hedmark behandlet ca 1000 saker om fri rettshjelp i 2015. Den totale utbetalingen på rettshjelpkapittelet var på ca 5,2 millioner kroner. Dette er en nedgang på ca. 2,3 millioner fra 2014.


27.10.2015

Tilskudd til frivillige som gir rettshjelp og veiledning til asylsøkere

Frivillige organisasjoner som vil yte rettshjelp og veiledning til asylsøkere, kan søke om tilskudd. Stortinget har bevilget to millioner kroner til formålet. Søknadsfristen er 16. november. 


19.01.2015

Saker etter rettshjelploven i 2014

I 2014 ble drøyt 1190 saker om fri rettshjelp behandlet av Fylkemannen i Hedmark. Den totale utbetalingen på rettshjelpkapittelet var på ca 7,5 millioner kroner, ca. 1 million mer enn i 2013.


15.01.2014

Saker etter rettshjelploven i 2013

I 2013 ble drøyt 1050 søknader om fri rettshjelp behandlet av Fylkemannen i Hedmark. Den totale utbetalingen på rettshjelpkapittelet var på ca 6,5 millioner kroner, dvs litt mindre enn i 2012.


08.03.2013

Saker etter rettshjelploven i 2012

I 2012 ble drøyt 1000 søknader om fri rettshjelp behandlet og den totale utbetalingen på rettshjelpkapittelet var på ca 7 millioner kroner, omtrent som for 2011.