Asylsøkere og flyktninger

Tallet på asylsøkere økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, og følger fortsatt situasjonen nøye. Norske myndigheter samarbeider nasjonalt, regionalt og lokalt for å ivareta asylsøkerne som kommer til Norge.

Ankomstsenter Østfold eller Ankomstsenter Finnmark er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge. Ankomstsentrene er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet. Her blir asylsøkerne registrert, de får en helseundersøkelse og informasjon om asylprosessen. Etter noen få dager her får de tildelt plass på et asylmottak der de kan være til søknaden er behandlet. Hvis asylsøkerne får positivt svar på søknadene sine, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige asylsøkere og flyktninger under 18 år får oppnevnt en representant. En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten har ikke den daglige omsorgen, men skal sørge for at barnet blir tatt vare på av den instansen som er ansvarlig for å tilby omsorg. Videre skal representanten hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken. Asylsøkere under 18 år får bo i særskilte asylmottak eller i omsorgssenter.

Ansvar for asylsøkerne:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av søknader om asyl og utvisningssaker, og for akutt innkvartering og drift av asylmottak.
  • Politiets utlendingsenhet (PU) mottar søknader om asyl og gjennomfører asylintervjuer.
  • Kommunene skal yte primærhelsetjenester og barnevernstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, også for asylsøkere bosatt i mottak i midlertidig innkvartering. En tilskuddsordning for kommuner og fylkeskommuner skal bidra til at barn og unge som søker opphold i Norge - enten de bor i ordinære mottak, akuttmottak eller transittmottak - får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring. Kommunene kan dessuten søke om refusjon for utgifter til kommunale barneverntiltak til barnet fyller 20 år.

Fylkesmannens oppgaver:

  • Vi oppnevner representanter for enslige asylsøkere som er under 18 år.
  • Vi er bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter for å sikre rask kommunikasjon begge veier. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har dessuten et særskilt transittansvar, og er også tillagt et nasjonalt koordineringsansvar.
  • Vi har ansvar for behandling av saker om fri rettshjelp, og venter en økning av saker på dette feltet.
  • Vi fører tilsyn med omsorgssentrene for enslige asylsøkere under 15 år.  
  • Vi er tilsyn- og klageinstans og veileder kommunene i saker som gjelder sosiale tjenester og introduksjonsloven.
  • Vi gir kommunene råd og veiledning på helseområdet. 

 

Vis mer


12.10.2017

Kompensasjon enslige mindreårige flyktninger

Her er informasjon om regelverket for tilskudd til kommuner som i 2016 hadde utgifter til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt.


07.06.2016

Elektronisk modell for beregning av tilskudd ved bosetting og asylmottak

Det er krevende å ha oversikt over inntektssiden ved bosetting. Det kommer særlig til syne når kommunene skal følge opp anmodninger om bosetting i saksframlegg til politisk behandling. Fylkesmannen i Hordaland har utviklet en elektronisk løsning der kommunene på en enkel måte kan få oversikt over hvilke tilskudd som følger med bosetting.


28.01.2016

Informasjon til representanter for enslige mindreårige asylsøkere

Fylkesmannen i Hedmark søker representanter til enslig mindreårige asylsøkere. En representant ivaretar den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold som er tillagt foreldreansvaret.


07.01.2016

Oppdatert status for flyktningssituasjonen

Felles møte i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble gjennomført 7.januar. Møte ble gjennomført med alle aktuelle direktorater, KMD og fylkesmannsembeter.


08.12.2015

Informasjon fra HMS-etatene om etablering av midlertidige asylmottak

Informasjon fra Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Brann og El-tilsyn i Hedmark og Oppland om behandling av søknader om å endre bruken av bygg til midlertidige asylmottak.


07.12.2015

Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak. 


03.12.2015

Mattilsynet - Info ved etabl av flyktningemottak

Vedlagt ligger viktig informasjon fra Mattilsynet Region Øst til de som skal, har eller har planer om etablering flyktningmottak.


28.10.2015

Informasjon fra statusmøte om flyktningsituasjonen

Fylkesmannen gjennomførte 27.oktober møte angående flyktningsituasjonen.


27.10.2015

Tilskudd til frivillige som gir rettshjelp og veiledning til asylsøkere

Frivillige organisasjoner som vil yte rettshjelp og veiledning til asylsøkere, kan søke om tilskudd. Stortinget har bevilget to millioner kroner til formålet. Søknadsfristen er 16. november. 


15.10.2015

Kartlegging av steder/lokaler til innkvartering av migranter, flyktninger og asylsøkere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i brev av 14.10 til fylkesmennene bedt om at det skaffes til veie oversikter over mulige steder og lokasjoner for innkvartering av nevnte kategorier.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som står bak dette. De har et særlig ønske om en oversikt på lokaler og steder tiltenkt opphold for kortsiktig bruk. Men det er også av interesse å få kartlagt og skaffe en oversikt over ulike steder for opphold på mellomlang og lang sikt, med eller uten endringer og tilrettelegginger av ulik infrastruktur og støtteapparat. Det gjøres oppmerksom på at denne oversikten på ingen måte er å oppfatte som en aksept for eller beslutning om at noen av alternativene vil bli effektuert. En beslutning rundt dette vil bli fattet av UDI etter gjeldene regler og i dialog med berørte instanser og kommuner.


Flere nyheter