Oppfølging av tilsyn med det psykososiale skolemiljøet for elevene ved to videregående skoler i Hedmark fylkeskommune

Det har vært gjennomført oppfølging av nasjonalt tilsyn 2011 med Nord-Østerdal og Øvrebyen videregående skole i Hedmark fylkeskommune.

I tilsynet har vi sett på om:

  1. Fylkeskommunen har et skriftlig kvalitetsvurderingssystem
  2. Skolene driver et forebyggende arbeid og har et internkontrollsystem
  3. Skolene følger opplæringslovens krav om å undersøke, varsle og gripe inn når de får vite at en elev blir utsatt for krenkende atferd (individuelt rettet arbeid)
  4. Om elevene gis mulighet til å involvere seg i arbeidet for et godt psykososialt miljø ved skole (brukermedvirkning)

I tilsynet har Fylkesmannen innhentet skriftlig dokumentasjon fra fylkesskolesjefen som skoleeier og fra de to videregående skolene. I tillegg har Fylkesmannen intervjuet skoleeier, skoleledere, avdelingsledere, kontaktlærer og elever ved Nord- Østerdal- og Øvrebyen videregående skoler.

Konklusjonen er at Hedmark fylkeskommune og de kontrollerte skolene har et system og rutiner på dette området. Fylkesmannen har ikke gitt pålegg i dette tilsynet.