Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer

Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark jobber med et bredt spekter av oppgaver, som alle ligger innenfor målsettingen om å heve kulturen for læring i fylket. Oppgavene finner du mer om under de forskjellige kategoriene på denne siden.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregåande skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter forutsetningene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak skal sendes først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den sendes til Fylkesmannen for endelig behandling.

Trygt og godt på skolen for alle.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Alle som arbeider på skolen skal følge med og hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til kan du kontakte fylkesmannen.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Dette er en holdning alle som arbeider ved skolen skal vise og følge opp.  Dersom det oppdages at en elev ikke har det trygt og godt, skal den voksne gjøre noe med en gang og si fra til rektor. Rektor skal undersøke saken, lytte til eleven og bestemme hva som bør gjøres. Rektor skal lage en aktivitetsplan som viser hvordan eleven skal få det trygt og godt igjen.

Elever eller foreldre til elever som opplever at skolen ikke arbeider godt nok med skolemiljøsaken, kan kontakte oss hos Fylkesmannen og be om hjelp.

Under En trygg skolehverdag uten mobbing på denne siden kan du lese mer om dette.

 "En skal ikke sette seg og vente på å få det bra, en ska hjelpe tel
det en kan for å få vara med på livet."
(Alf Prøysen, Jinter je har møtt)


02.10.2018

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen. 


14.09.2018

Fagdager i engelsk, norsk og matematikk 2018

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland inviterte i september lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene til fagdager i norsk, engelsk og matematikk.


30.05.2018

Klage på standpunktkarakterer

Her finner du informasjon om klager på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.


06.02.2018

Endring av tilskuddsordningen til leirskoleopplæring

Stortinget har vedtatt omlegging av tilskuddsordningen for leirskoleopplæring. Forvaltningen av ordningen er overført fra fylkesmennene til Utdanningsdirektoratet fra og med våren 2018.


19.10.2017

Nye regler for dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

For en avgrenset tidsperiode er det åpnet opp for at det kan gis dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring.


07.09.2017

Fagdag i matematikk høsten 2017

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene til fagdager i fagene norsk, engelsk og matematikk. 


07.09.2017

Fagdag norsk høsten 2017

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene til fagdager i fagene norsk, engelsk og matematikk. 


07.09.2017

Fagdag engelsk høsten 2017

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene til fagdager i fagene norsk, engelsk og matematikk. 


26.06.2017

Obligatorisk svømmeprøve

Fra skoleåret 2017/18 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn.


19.05.2017

Tilskudd til leirskoleopplæring våren 2017

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Søknadsfrist: 15.juni 2017.


Flere nyheter