Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


16.04.2018

Rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse

Fylkesmannen inviterer til rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse.


08.05.2018

"Les for meg - snakk med meg!" kurs med Likestillingssenteret

Likestillingssenteret, Hamar krisesenter og Fylkesmannen arrangerer kursdager om bruk av bildebøker i samtaler med barn om vold og overgrep.


22.05.2018

Trygge voksne - trygge barn

Likestillingssenteret og Fylkesmannen i Hedmark arrangerer nettverkssamlinger for ansatte i barnehager og helsestasjoner i Hamar og Ringsaker kommune


07.05.2018

Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk

Ny runde med videreutdanning for fagarbeidere som arbeider i barnehage. Kompetanse om barn med særskilte behov og barnehageutvikling er sentrale temaer.   


22.03.2018

Kurs for praksiskandidater 2018/2019

Fylkesmanne i Hedmark tilbyr i samarbeid med Elverum videregående skole (ELVIS) en ny runde med kurs for praksiskandidater.


15.03.2018

Utlysning av kompetansemidler til ikke kommunale barnehageeiere

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som ønsker å øke ansattes kompetanse  i barnehager på tvers av kommunegrenser. 


08.02.2018

Webinar : Ny rammeplan for barnehagen

Utdanningsdirektoratet har til nå publisert 3 webinarer angående ny rammeplan for barnehagen. 


22.12.2017

Ny maksprisgrense for foreldrebetaling i 2018

Stortinget har vedtatt ny grense for makspris for barnehageplass fra 1. januar 2018 er fastsatt til 2 910 kroner per måned. 


07.07.2017

Fagdag Trygg i eget uttrykk

Likestillingssenteret og Fylkesmannen i Hedmark inviterer til fagdag 27.9. for alle som jobber med barn og unge i Hedmark. Maks 100 plasser - først til mølla prinsippet.


29.08.2017

Kultur for læring barnehage oppstartsamling

Barnehagene i Hedmark skal nå innlemmes i forsknings og utviklingsprosjektet Kultur for læring. 


Flere nyheter