Barnehage- og skolemiljø

Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring på skolen. Barn og unge, eller du som er forelder, kan be skolen iverksette tiltak dersom du mener at noen blir ertet, mobbet eller opplever annen krenkende adferd.

Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.

Du kan be om tiltak både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at du gjør det skriftlig. Det gjør at du i ettertid kan vise til hva du har bedt om, og når du gjorde det. Når du tar kontakt med skolen og ber om tiltak, har skolen plikt til å behandle henvendelsen snarest mulig. Skolen skal undersøke saken, og deretter fatte et såkalt enkeltvedtak om hva som skal gjøres.

Du kan klage til skolen ved rektor dersom du ikke er fornøyd med tiltakene fra skolen, eller viss skolen ikke gjennomfører tiltakene. Du kan også klage dersom skolen ikke tar henvendelsen alvorlig. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak eller det faktum at skolen ikke har gjort et vedtak, har skolen/kommunen plikt til å sende saken videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen har myndighet til å avgjøre om elevens rett til et godt skolemiljø er oppfylt eller ikke. 

Nettstedet www.nullmobbing.no har informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 


30.06.2016

Arbeid med barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth innledet rundt tematikken barnehage- og skolemiljø i Utdanningsdirektoratet 8.juni. Hennes innledning leser du her.