Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


02.10.2018

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen. 


14.09.2018

Fagdager i engelsk, norsk og matematikk 2018

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland inviterte i september lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene til fagdager i norsk, engelsk og matematikk.


29.08.2018

Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehager og SFO

Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Hedmark inviterer ansatte i barnehager og SFO til fagdag med tema "'Mat, måltids- og bevegelsesglede" Max 100 deltakere - Først til mølla!


14.08.2018

Fagdag om skolemiljø

Tema for dagen er skolens forebyggende arbeid, undersøkelsesfasen, løsninger og tiltak. Spesielle utfordringer som skjult mobbing og nonverbal trakassering.


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


30.05.2018

Klage på standpunktkarakterer

Her finner du informasjon om klager på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.


08.05.2018

Bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland og Barnehuset Hamar inviterer i samarbeid med RVTS Øst alle som jobber med barn og unge til 2 dagers gratis konferanse på Hamar Teater – 11. og 12. juni 2018.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


16.04.2018

Rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse

Fylkesmannen inviterer til rammeplankonferanse om livsmestring og psykisk helse.


12.04.2018

Nyhetsbrev

Katalog over alle skolene i Hedmark og rapport om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er blant sakene i Kultur for læring nyhetsbrev for april.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel