Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


08.03.2018

«Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte»

Dette er en av hovedkonklusjonene i Tilsynsmeldinga fra Statens helsetilsyn


29.11.2017

Alle kommuner skal ha akuttberedskap for barnevernet i 2018

Fylkesmannen oppfordrer alle kommuner til å snarlig starte arbeidet med å få til løsninger som sikrer forsvarlig akuttberedskap


10.03.2017

Ikke alle bekymringsmeldinger til barnevernet følges opp raskt nok

Landsomfattende tilsyn i 2015-2016, også i Hedmark, viser at mange barneverntjenester svikter i behandlingen av bekymringsmeldinger


10.02.2017

Noen kommuner ga ikke barn hjelp til rett tid i 2016

Rapporteringer fra barnevernet for 2016 er oppsummert av Fylkesmannen.


14.12.2016

Tilskuddsmidler fordelt fra Sosial- og helseavdelingen i 2016


25.05.2016

Statlige øremerkede midler finansierer 40 stillinger i barnevernet

40 av 147 fagstillinger i det kommunale barnevernet i Hedmark er opprettet med statlige øremerkede midler


26.08.2015

Tilskuddsmidler fordelt fra Sosial- og helseavdelingen i 2015

Over 45 millioner i tilskuddsmidler innenfor sosial- og helsefeltet er fordelt.


13.03.2015

Barn i fosterhjem får ikke tilstrekkelig oppfølging fra barnevernet

På oppdrag fra Helsetilsynet gjennomførte Fylkesmannen tilsyn med tre barneverntjenester, både i 2013 og 2014. Hvert av årene ble det avdekket avvik i 2 av 3 barneverntjenester. Tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet viser liknende omfang av avvik på landsbasis. 


03.02.2015

God innsats fra kommunene for å redusere fristbrudd i barnevernet

Langt flere utsatte barn i kommunene i Hedmark får nå hjelp til rett tid, og dette er svært positivt!


24.03.2014

Sosial- og helseavdelingens årsrapport for 2013 presentert

Fylkeslege Trond Lutnæs har presentert Sosial- og helsemelding fra Hedmark for 2013 for pressen.


Flere nyheter