Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

  


15.06.2018

Presentasjoner fra kurs for faste verger

Fylkesmannen i Finnmark holdt fastvergekurs i Karasjok 6.-7. juni 2018. Tema for kurset var "Retten til å bestemme selv". Du finner presentasjonene fra kurset som vedlegg. 


22.03.2018

Alternativer til vergemål: legalfullmakt og fremtidsfullmakt

Vi kan alle komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser fullt ut. Skulle dette ramme deg, kan Fylkesmannen oppnevne en verge som kan hjelpe deg. Vergemålsloven gir deg imidlertid også andre alternativer som du bør kjenne til. 


19.10.2017

Vergen må selv endre vergehavers adresse i folkeregisteret

Hvis du som verge, skal få tilsendt vergehavers post, må du selv informere folkeregisteret om dette.


28.09.2017

Nye verger behøves!

Det er behov for nye verger i Finnmark og særlig i  Hammerfest.

Ring Anna på 78 95 03 75 eller May-Britt på 78 95 03 26 for en uforpliktende prat.


13.09.2016

Presentasjoner fra fastvergekurs

Her finner du presentasjonene fra fastvergekurset i Alta 31. august - 1. september.


13.09.2016

5 ofte stilte spørsmål

Her får du svar på noen av de mest stilte spørsmål


23.04.2015

Vergeregnskap - fradrag for vergegodtgjøring

Husk at vergegodtgjørelse som person med vergemål dekker skal føres som fradrag!


21.08.2014

Søk om å bli verge i Finnmark

Her kan du melde din interesse for å bli verge i Finnmark. Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.


01.05.2014

Bytte bank?

Flere av de mest brukte bankene har satt ned renten, og for mange kan det derfor være lønnsomt å bytte bank.


18.02.2014

Brev om regnskapsplikt og godtgjøring

Brevet inneholder orientering om regnskapsplikt, godtgjøring og litt informasjon om verktøy for vergen.


Flere nyheter