Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med ordninga er å bidra til økt verdikskaping i skogbruket. Samtidig skal miljøverdier knytta til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner ivaretas. 

Tilskudd kan blant annet gis til planting, avstandsregulering av ungskog og tynning. Det kan også gis støtte til skogsvegbygging og vedlikehold, driftstilskudd i terrenget der det er lang uttransport og til miljøtiltak i skog. 

Alle skogeiere med minst 10 daa skogareal kan søke om tilskudd til ulike tiltak på eiendommen.

Søknader sendes til interkommunal skogbrukssjef i Finnmark, Tor Håvard Sund, tosu@alta.kommune.no. Enkelte tilskuddsordninger avgjøres i kommunen, mens andre avgjøres av Fylkesmannen.  Se mer om dette og hva som kan støttes i Retningslinjer for skogtilskudd i Finnmark. 

Søknadsfrist:
01.10.2018 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere med minst 10 daa skogareal
Ansvarlig:
Kommunen og Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Alle som eier minst 10 daa skogareal.

Kontaktpersoner