Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte behov

Fylkesmannen lyser ut tilskudd til tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov, kap 765 post 60.

Mål for ordningen: Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Fullstendig utlysning med søknadsskjema, regelverk og rapporteringsskjema for tilskudd mottatt i 2017 finnes på

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-mennesker-med-langvarige-ogeller-sammensatte-tjenestebehov#søke-om-tilskudd

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Finnmark.

 

Søknadsfrist:
20.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte. Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Kommuner og helseforetak i fellesskap.