Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov.  

 Hovedmål:

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Det vil bli prioritert midler til grunn-,etter- og videreutdanning, i dette ligger også kompetanseheving i den kommunale helse- og omsorgstjenesten om rusproblematikk og psykisk helse. Videre skal opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse prioriteres. Som tidligere skal en del av midlene knyttes opp mot innovasjonsprosjekter, hvor prosjektene skal bidra til innovasjon og utvikling av nye metoder for forebygging og tidlig innsats, egenmestring, fritidsaktivitet med assistanse, kulturopplevelser, ernæring, legemiddelhåndtering, rehabilitering og habilitering og samspill med pårørende og frivillige.

Forutsetning for å få innvilget tilskudd er at tilskuddsmottaker har rapportert om måloppnåelse og økonomi på mottatte tilskuddsmidler i 2017, og at rapporteringen er tilfredsstillende. Vi ber om at vedlagte skjema for søknad og rapportering blir brukt. Frist for rapportering 16. mars 2018.

Fylkesmannen ønsker bare en søknad per kommune, så kommunen må samordne seg innbyrdes før søknad oversendes. Med søknadskjemaet skal kommunen sende med et oversendelsesbrev hvor det fremkommer hvilke interne prioriteringer man har, ut fra kommunens kompetansebehov. 

For å skrive en god søknad er det viktig å lese regelverket for tilskuddsordningen godt. Regelverk, søknadskjema og utfyllende opplysninger finner du i høyremenyen.
Informasjon om regelverket for kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd er her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
03.04.2018 00:00:00
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
16.03.2018 00:00:00

Kontaktpersoner