Veiledere og nettressurser innen samfunnssikkerhet og beredskap

Her finner du flere veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante i et samfunnsikkerhetsperspektiv.

Risiko- og sårbarhetsanalyser på nasjonalt og regionalt nivå:

Krisescenarioer

Analysen bør inngå som vurderingsgrunnlag ved utarbeidelse av risiko - og sårbarhetsanalyser på regionalt og lokalt nivå. Har som mål å bidra til økt risikoerkjennelse.


FylkesROS - Finnmark fylke

Søker å tegne et overodnet bilde av risiko - og sårbarhet i Finnmark fylke. Analysen peker på noen generelle utfordringer ved forebyggning og beredskap og bør således inngå som vurderingsgrunnlag ved utarbeidelse av risiko - og sårbarhetsanalyser på regionalt og lokalt nivå.


Kommunal beredskapsplikt

Alle uønskede hendelser skjer i en kommune og kommunen utgjør således det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Gjennom sivilbeskyttelsesloven og tilhørende forskrift pålegges kommunene en generell beredskapsplikt som skal bidra til at kommunen skal stille bedre rustet til å forebygge samt håndtere uønskede hendelser.

Lov og forskrift


Tilhørende veileder


Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

En helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse skal bidra til bevissthet og kunnskap om risiko - og sårbarhetsfaktorer. Analysen skal danne grunnlaget for kommunenes målrettede samfunnssikkerhetsarbeid. Kommunens helhetlige ROS - analyse bør  inngå som vurderingsgrunnlag ved utarbeidelse av sektorvise risiko - og sårbarhetsanalyser i kommunene. Analysen skal vurdere kommunen som geografisk område og fordrer deltakelse fra eksterne aktører.

  • Veileder - helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse (DSB 2014).
  • Analyseskjema - helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse (DSB 2015).


System for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid

En overordnet målsetning med kommunal beredskapsplikt er at kommunens skal etablere et systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid etter internkontrollmetoden. Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid handler om å forebygge samt effektivt kunne håndtere hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsfunksjoner.

  • Veileder - Systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i kommunene (Direktoratet for sivilt beredskap 2001).
  • Veileder - helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse - kapittel 4 (DSB 2014).
  • Eksempel på mulig oppsett for kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeid (Utarbeidet av Fylkesmannen i Agder).


Øvelser

Øvelser er sentralt element i kommunal beredskapsplikt og et viktig virkemiddel for å øke krisehåndteringskompetanse samt teste eget planverk. Videre kan øvelser bidra til å styrke samarbeid med andre aktører. Det finnes flere former for øvelser, fra enkle skrivebordsøvelser til omfattende fullskalaøvelser. Hvilke som er den rette formen avhenger i stor grad av hva en ønsker å øve og hvilke mål en har satt seg for øvelsen.

 
Utvalg av andre beredskapskrav

Kommunal beredskapsplikt erstatter ikke beredskapsplikter fastsatt i sektorregelverket, men komplementerer disse. Disse skal alle samordnes gjennom kommunens overordnede beredskapsplan. Nedenfor følger noen av beredskapspliktene fastsatt i sektorlovgivning:


Helsemessig og sosial beredskap

Kommunene plikter å ha en helse og sosialberedskap. Det er utarbeidet en nasjonal helseberedskapsplan som skal gi en samlet oversikt over helse - og omsorgsektorens beredskap. Aktører skal ta utgangspunkt i denne når de utarbeider egne beredskapsplaner.

Skoler og barnehager

Rundskriv I-6/2015 presiserer at virksomheter i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. skal gjennomføre helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse for å kartlegge egne risikosituasjoner. Det er videre krav til at barnehager og utdanningsinstitusjoner, ved leder av virksomheten skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede hendelelser samt planlegge beredskap i virksomheten i henhold til risikobildet.

Atomberedskap

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Statens strålevern er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

 

Stortingsmeldinger og Norges offentlige utredninger

  • NOU 2000:24: Et sårbart samfunn - Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet.
  • St.meld.nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet - Samvirke og samordning.
  • Meld.St.29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet.
  • NOU 2015:13: Digital sårbarhet- sikkert samfunn.
  • Meld.St.10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet.


Diverse nettressurser


Informasjonsberedskap og varsling


Infrastruktur og diverse veiledere


Natur og klima


Planlegging


Kontaktpersoner