Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer

Fylkesberedskapsrådet i Finnmark har representanter fra politiet, Forsvaret, Helse Finnmark, Mattilsynet, Kystverket, de to sivilforsvarsdistriktene i Finnmark, fylkeskommunen, Telenor, Kraftforsyningens distriktssjef og Fylkesmannen.

Regionalt beredskapsforum er en tilleggsressurs. Representantene i dette forumet kommer fra Statens strålevern, fylkeskommunen, NRK, Reindriftsforvaltningen, Statens vegvesen, Den norske kirke, Røde Kors og Fylkesmannen.

Beredskapsrådet og beredskapsforumet er sentrale fora for håndtering av større hendelser som rammer fylket. Medlemmene møtes forøvrig hvert år for å diskutere dagsaktuelle tema innen samfunnssikkerhet og beredskap.  


Kontaktpersoner

Aktuelt

Kriseinfo.no er din inngang til myndighetenes kriseinformasjon.