Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer

Fylkesmannen i Finnmark laget den første risiko- og sårbarhetsanalysen for fylket  (FylkesROS for Finnmark) i 2008.  Nå foreligger en revidert versjon av FylkesROSen.

Den nye ROS-analysen skal gi et bilde av risiko og sårbarhet i fylket. Et slikt oversiktsbilde er viktig i arbeidet med å trygge lokalsamfunnene våre. FylkesROSen er ment å være et felles plangrunnlag for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap lokalt og regionalt.


02.11.2018

Bør du ha jodtabletter hjemme?

Fra 1. november kan du kjøpe jodtabletter reseptfritt på apoteket. Tablettene kan verne mot kreftsykdom av radioaktivt utslipp etter en atomulykke. Barn og unge under 18 år, gravide og ammende bør ha jodtabletter hjemme. I spesielle tilfeller kan også alle under 40 år blir rådet til å ta jodtabletter.


22.10.2018

Du er en del av Norges beredskap

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise. På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig.


05.12.2014

Prioritet i mobilnettet og veileder for elektronisk kommunikasjon (EKOM)

Vi har sendt over informasjon fra Post- og teletilsynet til kommunene om prioritet i mobilnettet og en veileder for EKOM til bruk i risiko- og sårbarrhetsanalyser (ROS-analyser). Du finner dokumentene her.