Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer

Øvelser er et viktig verktøy for å sikre alle organisasjoner sin krisehåndteringsevne og videreutvikle samfunnssikkerhetsarbeidet, sier fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup.

Fylkesmannen i Finnmark gjennomfører øvelser for 1/4 av fylkets kommuner hver år. Det vil si at hver kommune øves av Fylkesmannen hvert 4. år.

Kommunene er pålagt å øve sin beredskapsplan annethvert år.

Fylkesmannen øver egen organisasjon jevnlig. Vi deltar også på øvelser sammen med andre regionale etater.


13.01.2017

Oppfølging av brudd på sjøkabel

Denne ukens brudd på sjøkabelen som sørger for elektronisk kommunikasjon (EKOM) til Berlevåg og Båtsfjord, understreker behovet for en gjennomgang av kritisk infrastruktur i Finnmark. 


29.08.2016

Samlokalisering av nødmeldetjenesten i Finnmark

Fylkesmannen tilrår at Finnmark fortsatt skal være en egen 110-region for brannvarsling og at sentralen samlokaliseres med øvrige nødmeldesentraler i Kirkenes.