Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år. Faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag. Fristen kan ikke fravikes. 

Frist for årsmelding og regnskap

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende årsmelding og regnskap til Fylkesmannen er 10. april hvert år. Faller 10. april på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag. Samfunnene kan søke Fylkesmannen om forlengelse av denne fristen.