Statsbudsjettet 2018

Regjeringen la frem Statsbudsjettet i dag 12. oktober. Anslått vekst i kommuneøkonomien i 2018 er på 2,6 prosent, omtrent det samme som forventet lønns og prisvekst. For 2017 er det forventet 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Kommunene kan dermed vente seg noe bedre regnskapsresultater i 2017 enn budsjettert.

Regjeringen anslår ca 400 millioner kroner (ca 0,1%) i økt handlingsrom til kommuene i 2018 etter at demografikostnader og lønns- og prisvekst er dekket. På landsbasis er det anslått 2,6 % i økte frie inntekter omtrent nok til å oppveie lønns- og prisvekst. Finnmark derimot får en vekst på 1,9 % altså 0,7 %lavere enn landsgjennomsnittet. 

 Tabell 3-k i Grønt hefte viser anslag på frie inntekter i 2018 for kommunene i Finnmark og anslått vekst i 1000 kroner og i % målt fra oppgavekorrigert anslag på regnskap for 2017. I kolonne 6 har vi beregnet vekst utover anslått lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018 på 2,6 % (kommunal deflator).
   

Vekst frie inntekter 2017-2018

Vekst frie inntekter 2017-2018

Det er flere årsaker til at veksten i Finnmarkskommunene hver for seg og samlet skiller seg fra landsgjennomsnittet. Først og fremst er det ulikheter i befolkningsutviklingen. Endring i innbyggertallet gir en direkte effekt i lavere eller høyere innbyggertilskudd til kommuene. Endringer i sammensetningen av befolkningen medfører endret kostnadsindeks i utgiftsutjevningen og dermed endret størrelse på utgiftsutjevningen. En annen forklaring som er sentral for Finnmark er at de regionalpolitiske tilskuddene ikke er prisjustert fra 2017 til 2018. Endring i skjønnstilskuddet virker også direkte inn på vekstprosenten. 

Endringer i skjønnstilskuddet er en vesentlig forklaringsfaktor for lavere vekst i kommunene i Finnmark enn landet forøvrig. De fleste kommunene har fått redusert basisskjønnet fra 2017 til 2018. Dette skyldes dels redusert skjønnsramme til Finnmark med 5,2 millioner kroner, men også at Fylkesmannen tar i bruk en ny modell for fordeling av skjønnsmidler fra 2018 der det holdes tilbake 12 millioner mer til fordeling gjennom året. Hensikten med den nye modellen er todelt:

  1. Fylkesmannen ønsker å imøtekomme kommunenes ønske om mer åpenhet rundt fordelingen av skjønnsmidlene.
  2. Fylkesmannen ønsker å bruke skjønnsmidlene i større grad til å møte behovet for utvikling i kommunene.

Den nye modellen for fordeling av skjønnsmidler er presentert på våre nettsider.