Seiland blir Norges første nasjonalpark med forvaltningsplan på samisk

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre har fått midler fra Miljødirektoratet til å oversette sin forvaltningsplan til nordsamisk. Dette blir den første forvaltningsplanen for en nasjonalpark som vil foreligge på samisk.

Nordlys over Seiland. Foto: Per Arne Askeland/naturfoto.net

Nordlys over Seiland. Foto: Per Arne Askeland/naturfoto.net

Nordlys over Seiland. Foto: Per Arne Askeland/naturfoto.net

Rammet av fornorskningspolitikk

Seiland ligger i en region som ble hardt rammet av fornorskningspolitikken, skriver Seiland/Sievju nasjonalparkstyre i sin søknad til Miljødirektoratet. Mens samisk tidligere var det mest utbredte språket på Seiland, er det i dag relativt få som behersker samisk i dette området. Mange bærer på et savn etter et språk de aldri har lært. Mange bærer også på en bitterhet ovenfor den norske stat som tok fra dem språket og dermed fjernet en viktig identitetsbærer.

Forvaltningsapparatet har vært en del av fornorskingsprosessen

Foruten skoleverket var ansatte i postverket, tolltjenesten og andre offentlige stillinger norske eller oppfordret til å snakke norsk. I gjenreisningstiden etter krigen hadde man forlatt fornorskingspolitikken som offisiell politikk, men i denne perioden førte virksomheten til det norske statsapparatet i praksis til fornorsking. Det var ikke tatt hensyn til at man virket i et samiske område, all kommunikasjon med det offentlige foregikk på norsk, og lokalbefolkningen fikk i denne perioden offentlig forvaltning mye tettere innpå seg og var nødt til å kommunisere med den for å fremme sine interesser. Samisk ble etter hvert betraktet som et lite relevant og annenrangs språk, til nød til hjemmebruk.

Skal gi stolthet

Når vi som nasjonalparkforvaltning og representanter for den norske stat skal virke i dette området i 2017, er det viktig å signalisere at vårt arbeid ikke er en gjentakelse av historien. Nasjonalparkforvaltningen skal være lokalt forankret, den skal ha respekt for historien og den tradisjonelle bruken av landskapet. I dette ligger også en respekt for det samiske språket. Det er et viktig signal å bruke samisk i informasjonsmateriell, lovverk, forskrifter og langsiktige planer. Det vil bidra til vårt mål om at nasjonalparkforvaltningen skal gi stolthet over området.

Ble til gjennom samarbeid

Forvaltningsplanen ble til gjennom en lengre prosess i samarbeid med brukerne av parken. Den er et langsiktig styringsverktøy for nasjonalparkstyret, og er på i overkant av 100 sider. Den samiske oversettelsen vil være klar i løpet av 2018.

Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes

 

 

Kontaktpersoner