Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Uttak av mink på Hjelmsøya

Det vil bli tatt ut mink (Neovison vison) på Hjelmsøya i Måsøy kommune i løpet av våren og sommeren 2018.

For å bevare fuglefjellet på Hjelmsøya er det nødvendig å ta ut mink. Hjelmsøya naturreservat ble opprettet for å bevare et viktig fuglefjell, med tilhørende planter, fugleliv og annet dyreliv. Men det nytter ikke å ta ut mink kun i og nær naturreservatet. Det vil være nødvendig å ta ut mink på hele Hjelmsøya for å bli kvitt den.

Mink er svartelistet i Norge. Den er et mårdyr som har sin naturlige utbredelse i Nord-Amerika. På sommeren utgjør fugleegg og fugleunger mesteparten av dietten for mink som lever nær fuglefjell. En mink med unger kan spise flere ti-tusener av fugleegg og fugleunger i løpet av en sesong. Mink utgjør derfor en stor trussel for fuglefjell, som den på Hjelmsøya.

Minken har heller ingen naturlige fiender i norsk natur. Den svømmer lett over store avstander, og er et opportunistisk rovpattedyr som spiser det den får tak i. Den er ikke bare en trussel mot fugl, men påvirker også andre dyr; som amfibier, reptiler, fisk, smådyr, oter (rødlisteart), havørn og hubro (rødlisteart), både direkte og indirekte.

Det er mulig å fjerne all mink fra øyer og øygrupper. Dette gjøres mye på sørlandskysten, og har også vært gjort i Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune. Metodikken er bruk av trente hundeekvipasjer som effektivt finner og tar ut mink. Hundene kan søke aktivt over hele øya i områder hvor minken holder til. Etter hundeekvipasjene settes det i tillegg opp og røktes minkfeller som tar ut eventuelle gjenværende mink eller tilflyttere. Uttaket gjøres av Statens Naturoppsyn i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark.

Har kontaktet grunneierne

Vi har tidligere kontaktet grunneierne på Hjelmsøya for å informere om uttaket av mink som vil skje i fra april 2018, og i håp om å få til et godt samarbeid med grunneierne. Fylkesmannen har også sent ut en kontrakt til forhåpentligvis alle grunneierne på Hjelmsøya for jakt av mink på deres eiendom. Vi har fått inn en god del kontrakter, og fått mye positiv respons på prosjektet så langt.

Kontrakt og følgebrev finner du i kolonnen til høyre dersom du er grunneier og ikke har mottatt dette tidligere. Om du har spørsmål rundt dette kan du maile eller ringe oss. Eller om du er grunneier og bare ønsker å fylle ut kontrakten og sende den kan du gjerne gjøre dette og sende kontrakten til fmfiposttmottak@fylkesmannen.no.

Selvfølgelig kan også andre med spørsmål eller tilbakemelding om dette sende en mail eller ringe oss, så svarer vi så godt vi kan. 

Tiltaket med uttak av mink er hjemlet i verneforskriften for Hjelmsøya naturreservat og naturmangfoldloven hvor Miljødirektoratet har myndighet til å fatte vedtak om uttak av vilt på privat grunn jamfør naturmangfoldloven § 18, tredje ledd.

Vi har tidligere vurdert folkemøte i Havøysund. På grunn av stor arbeidsmengde her hos Fylkesmannen har vi valgt å utsette et eventuelt folkemøte til vi får tilbakemelding om behov/ønske om dette.