Verneområder

Norge har verdifulle områder som trenger vern. Hva som er grunnen til at et område vernes avhenger av hvilke verneverdige verdier som er i området. Det kan være for eksempel være spesiell natur, truede arter, eller områder som er viktig for planter, dyr, fisk eller fuglers overlevelse.

Hvilke typer vern finnes?

Verneområder er områder som er sikret gjennom statlig vern hvor naturmangfoldloven og tidligere naturvernlover er brukt for å gi områdene spesiell beskyttelse mot inngrep og bruk av naturen. Vernede områder skal ha egen verneforskrift som regulerer hva som er tillatt i verneområdet.

I dag har vi fem ulike verneformer i Norge: nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder, biotopvernområder og marine verneområder. Verneformen bestemmes delvis av hva det er som vernes og/eller hvor strengt vernet skal være. Verneområdenes formål skal stå i verneforskriften og kan være alt fra spesielle steinforekomster, via vern av en enkelt plante opp til vern av fjellreven og dens leveområder, hele fuglefjell eller fjellkjeder.

Hva er verneverdier?

Ulike arealer vernes på grunn av mange ulike årsaker. Det kan være å sikre områder som gir nødvendige levevilkår for planter og dyr. Det kan være vern av sårbare eller truede naturtyper eller arter. Det kan være en spesiell type natur som vi har mye av her i Norge, men som det finnes lite av ellers i verden. Eller det kan være naturtyper eller arter som vi har få av her i Norge og derfor verner selv om det finnes større områder/bestander ellers i verden.

Norge forplikter seg til vern gjennom både regionale, nasjonale, og internasjonale avtaler som Ramsar (våtmarksområdevern) og Unesco (verdensarven).

Hvem forvalter verneområdene?

Ansvaret for verneområder i Norge er delt. Regjeringen og Stortinget legger rammene for vern og vedtar verneområdene, mens Fylkesmannen forvalter verneområdene de fleste verneområdene. Noen få steder har kommuner påtatt seg ansvar for forvaltning av verneområdene i sin kommune. de fleste av våre nasjonalparker forvaltes av egne nasjonalparkstyrer.

Fylkesmannens miljøvernavdeling sørger for at informasjon om verneområder er relativt lett å finne. Det finnes en god del informasjon her på våre og andre nettsider, og det settes ut informasjonsplakater i de mest brukte verneområdene hvor det er nødvendig å informere om verneverdiene og bruk av området. Det finnes også egne planer for enkelte verneområder om hvordan de skal forvaltes. I disse forvaltningsplanene finner man informasjon om verneområdet generelt, hvorfor det er vernet, bruk av området og eventuell nødvendig skjøtsel som må gjøres for å ta vare på verneverdiene. Skjøtsel i verneområder gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn, grunneiere eller organisasjoner.

Statens naturoppsyn har ansvar for oppsyn i verneområder. De kontrollerer at vernebestemmelsene overholdes og gir informasjon og veiledning ute i felten. Statens naturoppsyn utfører også nødvendige tiltak og skjøtsel i verneområder på oppdrag fra Fylkesmannen.

Kontaktpersoner