Marint vern

Miljødirektoratet har bedt om at arbeidet med marint vern for åtte områder i Nordland, Troms og Finnmark gjenopptas i 2015. I Finnmark gjelder dette Lopphavet. 

Les mer om verneprosessen fram til 2015 under "Oppsummering av verneplanarbeidet" i menyen til høyre. Her finner du også oppstartsmeldingen og mottatte innspill fra 2009.

Korallrev på terskelen til Stjernsundet

Korallrev på terskelen til Stjernsundet

Se interaktivt kart for marint vern i Nord-Norge


Lopphavet

Lopphavet inngår som ett av seks områder i kategorien Åpne kystområder i nasjonal marin verneplan. Områdene er karakterisert ved stor gjennomstrømning av vann. Innenfor de enkelte områder vil det være en spennvidde i biotoper og habitater fra eksponerte klippekyster til dypere partier med fine sedimenter. Plante- og dyrelivet varierer med bunnforholdene, og mangfoldet i bunntyper gjenspeiler seg i et mangfold av organismesamfunn i disse områdene.

Lopphavet har stor spennvidde i naturtyper. Det omfatter en dyp renne inn i Sørøysundet med bratte undersjøiske fjellvegger, grunne fjorder og viker i et alpint landskap, samt grunne eksponerte områder og strender nord og vest av Sørøya. Området inneholder flere korallrev på dypt vann. Gruntområdene på yttersiden av Sørøya har store mengder sjøfugl. Området ligger i overgangssonen mellom Vestnorsk og Finnmark biogeografiske subprovinser og er derfor egnet som referanseområde for overvåking av endringer i flora og fauna, for eksempel på grunn av global klimaendring. Verneverdiene og verneformålet knytter seg til det store mangfoldet av naturtyper som er representative for denne delen av kysten samt særegne kvaliteter i området.

I tilknytning til kartleggingsprogrammet MAREANO har det vært gjennomført undersøkelser i Stjernsund og Sørøysund i 2006 og 2007. Sju ulike naturtyper er identifisert, herunder korallrev i Stjernsundet. Det er dokumentert 226 marine arter i området. Blant disse er anemonen Lipomena multicornis, som her ble observert for første gang i Norge.

Les mer om marint vern på Miljødirektoratets nettside Marin verneplan.

18.12.2017

Fylkesmannen i Finnmark sin tilrådning etter høring av Lopphavet marine verneområde i Finnmark fylke

Fylkesmannen i Finnmark tilrår opprettelse av Lopphavet marine verneområde. Området foreslås vernet som marint verneområde med hjemmel i naturmangfoldloven § 39. Tilrådningen er sendt Miljødirektoratet.


07.06.2017

Informasjonsmøte om marin verneplan for Lopphavet

Forslag til Lopphavet marine verneområde er ute på høring. I forbindelse med høringen inviterer Fylkesmannen alle interessert til informasjonsmøte. 


06.04.2017

Høring av forslag til Lopphavet marine verneområde

Fylkesmannen legger forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner ut på høring. 


05.11.2015

Møtereferater

På denne siden finner du en oversikt over møtereferat, protokoller og presentasjoner fra møter i forbindelse med marint vern av Lopphavet.


01.09.2015

Informasjonsmøter om marin verneplan for Lopphavet

Fylkesmannen i Finnmark har gjenopptatt arbeidet med marin verneplan for Lopphavet. Vi inviterer alle interesserte til å delta på informasjonsmøtene.


17.06.2015

Oppsummering av verneplanarbeidet

.