Forvaltningsplaner for naturreservater

Forvaltningsplaner skal være et hjelpemiddel for å opprettholde og fremme verneformålet for ett verneområde.
 

Lundefugl på Hornøya og Reinøya Naturreservat

Lundefugl på Hornøya og Reinøya Naturreservat

Hvert enkelt verneområde har sin egen verneforskrift som gjør rede for verneformål og hvilke regler som gjelder for ulike typer aktiviteter og tiltak. For en del av verneområdene lages det forvaltningsplaner. Verneforskriften for et område danner rammen for forvaltningsplanen. Planene skal også sikre en konsekvent forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for blant annet bruk, informasjon, skjøtsel og saksbehandling.

Slettnes Naturreservat

Slettnes Naturreservat

En forvaltningsplan skal videre gi en samlet skildring og dokumentasjon av natur- og brukerinteresser innenfor området, og om det er spesielle forhold som truer eller kan true verneverdiene. En forvaltningsplan er ikke juridisk bindende, den gir kun retningslinjer for forvaltningen, og skal synliggjøre ansvarsforhold og forvaltningsmyndighet.

 

Fra åpningen av fuglekikkerskjulter på Hornøya i mai 2011. Foto. Tormod Amundsen

Fylksemannen i Finnmark har laget forvaltningsplaner for Tanamunningen naturreservat, Slettnes naturreservat, Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat, Pasvik naturreservat, og Hornøya og Reinøya naturreservat. Alle planene er tilgjengelig i Fylkesmannens rapportserie.

Pasvik Naturreservat

Pasvik Naturreservat