Kvote for lisensfelling av jerv 2018/2019

I Finnmark settes kvoten for lisensfelling av jerv til totalt 21 jerv, hvorav 12 jervetisper. I A-området i Finnmark kan det felles inntil 6 jerv, hvorav 1 jervetispe. Lisensfellingsperioden er fra 10. september 2018 til 15. februar 2019.

Lisensfelling er en skademotivert felling hvor et bestemt antall individer av en viltart kan felles med hjemmel i natumangfoldloven. Du må være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å delta i lisensfellingen.

I Finnmark settes lisensfellingskvoten for 2018/2019 til totalt 21 jerv, hvorav 12 jervetisper. I A-området i Finnmark settes kvoten på 6 jerv, hvorav 1 jervetispe. 

Forvaltningssone A er prioritert område hvor jerven forvaltes slik at det regionale bestandsmålet nås og opprettholdes. Kart over A- og B-områder finner du på Miljøstatus sine nettsider. De skraverte områdene er A-området mens det som ikke er skravert er B-området.

Som jeger er det din plikt å holde deg daglig oppdatert om gjeldende jaktkvote. Denne informasjonen får du på Fylkesmannens telefonsvarer 78 95 03 97.

Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10. september 2018 til 15. februar 2019.

Meldeplikt til Fylkesmannen og SNO ved felling og påskyting

Felling eller påskytning av jerv skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Finnmark. Det gjør du ved å legge igjen beskjed på telefonsvarer på 78 95 03 97. Statens naturoppsyn (SNO) skal også varsles med en gang til nærmeste lokalkontor eller til regionalt rovviltansvarlig Magne Asheim på mobil 922 64 407.

Ved skadeskyting og ettersøk skal Fylkesmannen varsles umiddelbart. Fylkesmannen avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt, skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndigheten eller politimyndighet i ettersøk ved behov.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking og jeger skal kunne påvise fellingssted. Jeger eller jaktlag beholder skinn av felt jerv. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, i samsvar med instruks for ivaretakelse av døde rovdyr.

Krav for å delta i lisensfelling

Deltakelse i lisensfelling krever at du er over 18 år, har bestått jegerprøve og betalt jegeravgift. I tillegg må du løse lisens ved å gå inn på www.jegerregisteret.no. Du må også ha grunneiers tillatelse til å jakte. Jakt med rifle krever bestått storviltprøve for jaktåret 2017/2018. Jerv kan også felles med hagle.

Jakt med bås krever at utplasseringssted og bås er godkjent av Fylkesmannen. Fangst med godkjent jervebås skal meldes inn i forkant til Fylkesmannen i Finnmark det enkelte fangstår før aktivering av båsen.

Forøvrig viser vi til lovverket som regulerer lisensfelling av jerv.

Rovviltforskriften

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Rovviltjakt på Finnmarkseiendommen

Informasjon om adgang til jervejakt på Finnmarkseiendommen finner du på FeFos nettsider.

Tilskudd til jaktbuer og utstyr for å øke effektiviteten av åtejakt på jerv

Det kan søkes om tilskudd til å bygge jaktbu, åtevarsler og sms/vilkamera til bruk ved åtejakt på jerv. Søknader fra søkere som har deltatt i jervejaktkurs prioriteres. Søknadsfrist er 15. januar. Kontakt Fylkesmannen om fremgangsmåte for søknad.

Forsøksordningen for effektivisering av jervejakt ble avsluttet i februar 2018. Ordningenblir nå evaluert av Klima- og miljødepartementet og inntil videre er det ikke adgang til å benytte virkemidlene som var tillatt gjennom forsøksordningen.