Beredskapstelefon for rovvilt 2018

Fra 1. juni til 15. oktober kan du ringe vår beredskapstelefon for rovvilt angående søknad om skadefelling, akutte forebyggende midler og melding om felling og skadeskyting. Miljødirektoratet har også en beredskapstelefon for rovvilt som kan brukes ved behov. 

Fylkesmannen administrerer betinget skadefellingskvote for de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn, ulv fra 1. juni til og med 15. februar etter kvote gitt av Rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Fylkesmannen har myndighet for kongeørn hele året.

Bruk vår beredskapstelefon for rovvilt fra 1. juni til 15. oktober for å sikre rask behandling av søknader om skadefelling.

Tema som besvares i vaktperioden:

  • Søknad om skadefelling og oppfølging av fellingsforsøk.
  • Søknad om akutte forebyggende tiltaksmidler ved rovviltskader.
  • Korrespondanse med fellingslag som har oppdrag.
  • Motta meldinger om påskutte dyr som felling, skadeskyting og bomskudd.
  • Korrespondanse med SNO og dyreeier om skadefellingsforsøk.

Ved mistanke om skade på beitedyr forårsaket av fredet rovvilt, bør du kontakte Statens naturoppsyn - lokalkontor, rovviltkontakter eller regionalt rovviltansvarlig Magne Asheim - for undersøkelse av kadaver.

Du bør også kontakte Fylkesmannen i Finnmarkfor å drøfte mulige handlingsalternativer, som for eksempel skadefelling eller forebyggende tiltak.

Det er kommunale skadefellingslag i Nesseby, Porsanger, Sør-Varanger og Tana kommuner. Fellingsforsøk skal fortrinnsvis gjennomføres av disse lagene. Kommunen har ansvaret for administrasjon av fellingslag og du bør kontakte dem på et tidlig tidspunkt dersom du vurderer å søke om skadefelling.

Kontaktinformasjon

Fylkesmannen i Finnmark: 78 95 03 00 (08:00-15:30)

Fylkesmannen i Finnmarks beredskapstelefon for rovvilt: 934 94 380 (etter arbeidstid)

Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt: 977 87 000

Statens naturoppsyn regionalt rovviltansvarlig Magne Asheim: 922 64 407

Kontaktinformasjon til lokalkontor og rovviltkontakter finnes på http://www.naturoppsyn.no/