Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


01.11.2018

Prøveordning for virkemidler ved lisensfelling av jerv

Klima og miljødepartementet har vedtatt å forlenge prøveordningen for bruk av kunstig lys ved lisensfelling av jerv. Forlengelsen gjelder ut jaktåret 2018/2019.


10.09.2018

Kvote for lisensfelling av jerv 2018/2019

I Finnmark settes kvoten for lisensfelling av jerv til totalt 21 jerv, hvorav 12 jervetisper. I A-området i Finnmark kan det felles inntil 6 jerv, hvorav 1 jervetispe. Lisensfellingsperioden er fra 10. september 2018 til 15. februar 2019.


20.08.2018

Ikke lisensfellingskvote for brunbjørn i Finnmark 2018

17. august fastsatte miljødirektoratet lisensfellingskvote for brunbjørn for 2018. Det er ikke gitt kvote for lisensfelling av brunbjørn i Finnmark i år.


01.06.2018

Beredskapstelefon for rovvilt 2018

Fra 1. juni til 15. oktober kan du ringe vår beredskapstelefon for rovvilt angående søknad om skadefelling, akutte forebyggende midler og melding om felling og skadeskyting. Miljødirektoratet har også en beredskapstelefon for rovvilt som kan brukes ved behov. 


17.01.2018

Kvotejakt på gaupe i 2018

Det blir ikke gjennomført kvotejakt på gaupe i Finnmark i 2018.


09.01.2018

Utvidet søknadsfrist for FKT tilskudd 2018

I Finnmark er søknadsfristen for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen utvidet til 1. februar 2018.


17.08.2017

Ny erstatningsordning for tamrein utsettes

Ny forskrift om erstatning for tamrein tatt av rovvilt utsettes. Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund skal involveres i ny kunnskapsinnhenting.