Rapportserie for miljøvern

Her finner du rapportserien for miljøvern fra Fylkesmannen i Finnmark.

Løpenr

Rappnr

Rapportens tittel

145

6-2018

Flerbruksplan for Neidenvassdraget del 4: 
Sjøørreten i Neidenvassdraget, økologi, vandringstidspunkt og fangst

Finsk rapport: Näätämöjoen moninaiskäyttösuunnitelma osa 4: 
Näätämöjoen vesistöalueen meritaimenen ekologia, vaelluksen ajoittuminen ja saaliit

144

5-2018

Flerbruksplan for Neidenvassdraget del 3: 
Bygging av fisketrappen i Skoltefossen i Neidenelva, virkningen av trappa og mengden fisk som vandrer i den

Finsk rapport: Näätämöjoen moninaiskäyttösuunnitelma osa 3:
Näätämöjoen Kolttakönkään kalaportaan rakentaisen historia, portaiden toiminnan seuraaminen ja niiden kautta kulkeneet kalamäärät

143

4-2018

Flerbruksplan for Neidenvassdraget del 2: 
Fisket og fangster i Neidenvassdraget med historiske beskrivelser og forandringer

Finsk rapport: Näätämöjoen moninaiskäyttösuunnitelma osa 2:
Näätämöjoen kalansaaliit ja kalastukseen liittyviä historiallisia muistelmia

142

3-2018

Flerbruksplan for Neidenvassdraget del 1:
Miljøforhold i Neidenvassdraget: neidenlaksens økologi, vandring og fangsttidspunkter i sjøen og i elva, samt særtrekk i laksefisket i Varangerfjorden

Finsk rapport: Näätämöjoen moninaiskäyttösuunnitelma osa 1:
Näätämöjoen ympäristöolosuhteet, lohen ekologia, vaellus ja saalitt

141

2-2018 

Oppsummeringsrapport Miljøtilstanden i grensenæreområder i Sør-Varanger

140 

 1-2018

Forprosjekt om Circumpolar Local Environmental Observer (CLEO) Network i Norge - rapport 1,9 MB

Vedlegg til rapport 2018-1 5,8 MB. 

139

 2-2017

Manual for sampling, analysing and reporting mercury data in the Norwegian, Russian and Finnish border area.

138

1-2017

Kolarctic salmon - Oppsummeringsrapport
Kolarctic salmon - Čoahkkáigeassoraporta
Kolarctic salmon - Summary report

137

4-2016

Forvaltningsplan for Tanamunningen naturreservat 

136

3-2016

Pink salmon in the Barents region

134

1-2016

Sjøørret (Salmo trutta, L.) i Tanavassdraget. Fangst og økologi 

Meritaimen Tenojoen vesistössä. Saaliit ja ekologia

    133

2-2015

Program and Abstracts - North Calotte Water Authorities and Experts Meet – Special Attention to Mercury Issues

132

1–2015

Forvaltningsplan for Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat

131

6-2014

Forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat

130

5–2014

Forvaltningsplan for Slettnes naturreservat

129

4-2014

Geogenetics and regional groups – Kolarctic salmon report VII

128

3-2014

Prewious spawners – Kolarctic salmon report VI

127

2-2014

Escaped salmon – Kolarctic salmon report V

126

1-2014

Kolarctic salmon - Summary report III

125

2-2013

Pasvik-Inari area wetlands and wetland bird fauna: research, monitoring and management – seminar program and abstracts report

124

1-2013

Forvaltningsplan for Pasvik naturreservat

123

2-2011

Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 5

Atlantin lohi tenojoen vesistössä 5

122

1-2011

Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 4

Atlantin lohi tenojoen vesistössä 4

121

6-2010

Experts and authorities meeting – Resuming the cooperation on the salmon parasite Gyrodactylus salaris in the North Calotte region. Abstracts.

120

5-2010

Kvartærgeologisk konsekvensrapport i forbindelse med planer for et nytt vanninntak for Storskaret vannverk, Vardø kommune.

119

4-2010

Konsekvenser for skogbruk og trenæring i forbindelse med foreslått utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark, fagrapport skogbruk

118

3-2010

Naturverdier i skog utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark

117

2-2010

Samiske kulturspor i trær utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark

Sámi kulturluottat muorain olggobealde Bajit Anárjoga álbmotmeahci

116

1-2010

Reindrift i kandidatområdene til verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark

115

10-2009

Grense Jakobselv befaring av rike løvskogslokaliteter i 2008

114

9-2009

Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde, 2009 

rapport nr 9-2009 Miljøvernavdeingen

113

8-2009

Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial

112

7-2009

Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 3

Atlantin lohi Tenojoen vesistössä 3

111

6-2009

Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 2

Atlantin lohi Tenojoen vesistössä 2

110

5-2009

Den Atlantiske laksen i Tanavassdraget 1

Atlantin lohi Tenojoen vesistössä 1

109

4- 2009

Tanalaksens vandringer 1974-1981

108

3-2009

Content of heavy metals in cloudberries and bilberries in Sør-Varanger, Finnmark 2008 (Norsk institutt for skog og landskap)

107

2-2009

Undersøkelse av soppfloraen i Oksevågdalen naturreservat, Naturkonsulenten 2008.

106

1-2009

Lavfloraen på blokker ved Futelva, Gamvik

105

2-2008

Neidenlaksens vandringer – Resultater fra merkinger av laksesmolt i Neidenvassdraget 1976-1978

104

1-2008

Pasvik Programme Summary Report

Pasvikprogrammet oppsummeringsrapport

Báhčaveaiprográmma čoahkkáigeassinraporta 

Paatsjoki-ohjelma Yhteistyöraportti

Программа "Пасвик" – Общий отчёт

103

3-2007

Brukerundersøkelse i  Øvre Pasvik nasjonalpark og omegn, sommer og høst 2006

102

2-2007

Tilrettelegging for turisme som ivaretar naturverdiene på Slettnes, Gamvik kommune – revidert prosjektplan

101

1-2007

Tilrettelegging i Tanamunningen naturreservat - Prosjektplan

100

5-2006

Vegetasjonen i normalområder og på naturlige kobberforgiftet jord ved Ráitevárri, Karasjok- et bidrag til verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark

99

4-2006

Myr- og våtmarksundersøkelser - Vurdering av Langfjorddalen - Gamvik kommune

98

3-2006

Myr- og våtmarksundersøkelser – Botaniske undersøkelser av myrområder på Nordkinnhalvøya 2004

97

2-2006

Myr- og våtmarksundersøkelser - Vurdering av Korsmyra og Gednjedalen, Varangerhalvøya

96

1-2006

Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Hammerfest

95

1-2005

Rik lauvskog i Finnmark – undersøkelse av nye lokaliteter og oppdatering av tidligere vurderte lokaliteter

94

2-2004

Landformer og løsmateriale på Varangerhalvøya – en beskrivelse til arbeidet med Varangerhalvøya nasjonalpark

93

1-2004

Konsekvenser for næringsmessig og fritidsmessig naturbruk av nasjonalpark på Varangerhalvøya

92

12-2003

Vurdering av konkurranseforhold mellom laks og stasjonære bestander av ørret og røye i Vestre Jakobselva, Finnmark.

91

11-2003

Zoologisk kartlegging innenfor utvalgte områder på Varangerhalvøya

90

10-2003

Konsekvenser for mineralske ressurser av nasjonalpark på Varangerhalvøya

89

9-2003

Konsekvenser for reindriftsnæringen av nasjonalpark på Varangerhalvøya / kart

88

8-2003

Konsekvenser for reiselivet av nasjonalpark på Varangerhalvøya / kart

87

7-2003

Konsekvenser for hytter og hyttebygging av nasjonalpark på Varangerhalvøya

86

6-2003

Konsekvenser for lokale samiske interesser av vern på Varangerhalvøya

85

5-2003

Fugleundersøkelser i Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat

84

4-2003

Konsekvenser av etablert natursti og kultursti på Slettnes, Gamvik kommune

83

3-2003

Kraftressurser på østre Varangerhalvøya

82

2-2003

Botaniske undersøkelser av dolomittområdene innen og ved foreslått Varangerhalvøya nasjonalpark.

81

1-2003

Statusrapport om kunnskapsnivået for fauna i foreslått nasjonalpark på Varangerhalvøya.

80

2-2002

Reinøya i Vardø. Vurdering av effekt av sauebeite med tillegg: floraliste for Reinøya. Foreløpig versjon.

79

1-2002

Bjørnen i Sør-Varanger. Statusrapport. Meldinger og registreringer 1992-2001

78

1-2001

Kongeørnregistreringer i Finnmark 2000

77

2-2000

Guovžža, geatkki, albasa, gumpe ja goaskima hálddašanplána Finnmárkkus

76

2-2000

Forvaltningsplan for bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn i Finnmark

75

1-2000

Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden i Finnmark ved bruk av sportegnmetoden / vedlegg

74

4-1998

Undersøkelser av vannkvalitet i Tverrelva, Altaelva, Kautokeinoelva, Brennelva og Pasvikelva

73

3-1998

Hvitfinnet steinulke – en trussel for laksen i Tanavassdraget

72

2-1998

Varangerhalvøya - botanisk befaring på den sentrale delen

71

1-1998

Stabbursdalen og gaissene - botaniske undersøkelser

70

1-1997

Flerbruksplan for Pasvikvassdraget

69

3-1996

Verneverdige myrer og våtmarker i Finnmark

68

2-1996

Konflikter mellom kystsel og laksefiske i Tanaelva og Tanafjorden

67

1-1996

Store rovdyr i Finnmark - en oppsummering

66

6-1995

Naturvern på Kolahalvøya

65

5-1995

Handlingsplan for friluftslivet i Finnmark

64

4-1995

Fiskeribiologiske undersøkelser i Neiden-vassdraget i 1994

63

3-1995

Store rovdyr i Finnmark 1994 - en oppsummering

62

2-1995

Rik lauvskog i Finnmark

61

1-1995

Prosjekt gode sjøresipienter: Forurensningstilstanden i havner og fjorder i Finnmark

60

6-1994

Avfall og slam i Finnmark

59

5-1994

Miljøstatus 1994

58

4-1994

Store rovdyr i Finnmark i 1993 - en oppsummering.

57

3-1994

Kultiveringsplan for innlandsfisk og anadrome laksefisk i Finnmark.

56

2-1994

Handlingsplan for friluftsliv i Finnmark - høringsutkast.

55

1-1994

Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1993

54

6-1993

Flerbruksskogbruket i Pasvik

53

5-1993

Miljøstatus 1993.

52

4-1993

Deanu cazádaga Lotnolasealáhusplána

51

3-1993

Steinkobbe og havert i Finnmark

50

2-1993

Vernede og verneverdige områder i Finnmark

49

1-1993

Elgtrekket i Pasvik 1992-93

48

6-1992

Flerbruksplan for Neidenvassdraget

47

5-1992

Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1989-1992

46

4-1992

Verneinteresser i oljevernberedskapen i Finnmark

45

3-1992

Miljøstatus 1992

44

2-1992

Prosjekt fjellrype

43

1-1992

Elgtrekk og reingjerder

42

4-1991

Konflikter mellom ørn og tamrein i Finnmark

41

3-1991

Prøvefiske i Pasvikelva, Sør-Varanger kommune, sommeren 1990

40

2-1991

Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdrag ved Tanafjorden i Finnmark 1991

39

1-1991

Miljøstatus 1991, Finnmark

38

38 (1990)

Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Finnmark fylke i 1989-90

37

37 (1990)

Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark

36

36 (1990)

Forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark

35

35 (1990)

Laks til alle - alle til lags?

34

34 (1989)

Flerbruksplan for Tanavassdraget

33

33 (1989)

Gjess i Finnmark - en statusrapport

32

32 (1989)

Fiskeribiologiske undersøkelser i Strandelv-vassdraget i perioden 1976-1988

31

31 (1989)

Viltskader på matfiskanlegg i Finnmark

30

30 (1989)

Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1987-1988

29

29 (1989)

Reinøya naturreservat, Vardø kommune

28

28 (1989)

Vernede og verneverdige områder i Finnmark

27

27 (1988)

Vilthensyn i skogbruket i Vest-Finnmark

26

26 (1987)

Utsettinger av ørret i Pasvikelva 1979-1986

25

25 (1987)

Rovdyr på Kola

24

24 (1987)

Elgbestanden i Sør-Varanger

23

23 (1987)

En effektstudie av laksetrappene i Finnmark

22

22 (1987)

Selinvasjonen i Finnmark i 1987

21

21 (1987)

Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1983-1986

20

20 (1987)

Utlendingers fritidsfiske i Finnmark

19

19 (1987)

Norsk/Sovjetisk møte om miljøvern i felles grenseområder

18

18 (1986)

Fangst av laks i Tanavassdraget 1985

17

17 (1986)

Vilthensyn i skogbruket i Pasvik, Sør-Varanger

16

16 (1986)

Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Gandvikreguleringen, Gandvik- og Gallokvassdraget, Nesseby og Sør-Varanger kommuner

15

15 (1986)

Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Porsareguleringen, Kvalsund kommune

14

14 (1986)

Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Adamsfjordreguleringen, Lebesby kommune

13

13 (1985)

Verneverdige strandområder i Finnmark

12

12 (1985)

Kvikksølv i vann, botnsedimenter og fisk fra Pasvikvassdraget

11

11 (1985)

Verneverdig havstrandvegetasjon - Tanamunningen, Tana kommune og Neiden - Munkefjord, Sør-Varanger kommune

10

10 (1985)

Ornitologiske registreringer i indre Finnmark, 1983 og 1984

9

9 (1985)

Bruken av Pasvikvassdraget. En spørreundersøkelse om fisket i 1982

8

8 (1984)

Forurensninger fra jordbruket. Brukskontroll i Karasjok og Tana, 1984

7

7 (1984)

Laks- og innlandsfiske i Finnmark 1983. En spørreundersøkelse blant de som løste fisketrygd i Finnmark

6

6 (1984)

Andefuglundersøkelser og jakt i Kautokeino våren 1983

5

5 (1984)

Fiskeribiologiske registreringer i Pasvikvassdraget sommeren 1982

4

4 (1983)

Vannforurensningssituasjonen i Pasvikelva, Sør-Varanger kommune, 1983

3

3 (1983)

Silo- og gjødselkontroll i Tverrelvdalen og Mattisdalen i Alta kommune

2

2 (1983)

Næringsøkologi og bestandsforhold hos laksand (Mergus merganser) i Tanamunningen, Finnmark

1

1 (1983)

Ornitologiske registreringer på Finnmarksvidda 1982