Rapporter om naturmangfold i Finnmark

Vi har samlet en del av de nyeste og mest aktuelle rapportene fra naturtypekartlegginger som er gjort i Finnmark de seneste årene. Selv om det er gjennomført en del kartlegginger, er det viktig å være klar over at store arealer ikke er kartlagt. 

Rapportene og dataene som ligger i Naturbase gir med andre ord ikke en fullstendig oversikt over hva som finnes av truede arter og naturtyper, men de viser hva vi faktisk kjenner til.

Naturtypekartlegging

Naturtypekartlegging er kartlegging av ulike naturtyper som finnes i ett gitt område. Naturtypekartlegging gjøres for å dokumentere vegetasjon, geologi, dyreliv og generelt landskap i det gjeldende området. Dette gjøres gjerne i forbindelse med planarbeid for å dokumentere om det er spesielle økosystemer eller naturtyper som det må tas hensyn til. 

Naturtypekartlegging kan også brukes til å dokumentere hvor man finner ulike økosystemer, naturtyper og arter som man ønsker å bevare. Noen naturtyper er viktig for det biologiske mangfoldet og kan omfatte sjeldne og rødlistede arter av både flora og fauna. Norge har en rekke nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser for bevaring av biologisk mangfold.

Kartfestet informasjon

Alle resultater som dokumenteres i forbindelse med slikt kartleggingsarbeid er tilgjengelig i Naturbase. Her finner du kartfested informasjon om blant annet naturtyper, arter og friluftslivsområder. Her kan man finne mye nyttig informasjon til bruk i arealforvaltning eller privat.

Mer inngående informasjon for Finnmark er tilgjengelig i rapportene nedenfor.

2017

Kvalitetssikring av skoglokaliteter langs Altaelva

2013

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark.

2012

Beitemarkssopp og supplerende naturtypekartlegging i kulturlandskapet i Finnmark og Troms i 2011.

Kartlegging av kalksjøer i Porsanger, Finnmark i 2011.

Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark Fylke.

Kartlegging av naturtyper i Sør-Varanger. Munkelvdalen, Bugøynesområdet, Pasvik og utvalgte kulturlandskaper.

Kartlegging av naturtyper. Porsanger kommune, Finnmark Fylke.

 

2011

Biologisk mangfold i Porsanger kommune.

Supplementerende naturtypekartlegging i Deanu gielda/Tana kommune 2010.

Registering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune 2009-2010.

 

2010

Kvalitetssikring og oppdatering av naturtypelokaliteter i Alta kommune 2009-2010.

Biologisk mangfold i Lebesby kommune.

Biologisk mangfold i Kvalsunddalen og Repparfjorddalen i Kvalsund Kommune.

 

2009

Biologisk mangfold i Unjárgga gielda/Nesseby kommune.

Biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune

Biologisk mangfold i Vadsø Kommune.

 

2006

Verdifulle naturtyper i Kautokeino kommune.

Verdifulle naturtyper i Karasjok kommune.