Snøskuter på åpent vann omfattes av vannscooterforskriften

Fylkesmannen har registret at det er stilt spørsmål ved hvorfor bruk av snøskuter på åpent vann skal behandles etter det samme regelverket som en vannscooter. Vi har nå sendt et brev til kommunene der vi redegjør for lovverket for bruk av snøskuter på åpent vann. 

En snøskuter er konstruert med det formål at den skal benyttes på snø, ikke på vann. Siden rundt 2000-taller har imidlertid bruken av snøskuter på åpent vann økt i Finnmark. Målet med slik bruk av snøskuter er de samme som for vannscooter. Det vil si utelukkende forlystelseskjøring.

Problemene en snøskuter påfører miljøet, gjennom høyt støynivå og sjenanse for omgivelsene, er de samme som en vannscooter forårsaker. Sikkerhetsrisikoen ved å benytte en snøskuter på vann er i tillegg langt større enn for vannscooter.

Snøskuter på åpent vann faller inn under vannscooterforskriften

Småbåtloven ble endret i 2013. Endringen førte til at det generelle forbudet mot bruk av vannscooter ble opphevet. Det ble isteden fastsatt en forskrift om bruk av vannscooter og lignende som skal regulere bruken av slike fartøy. I tvilstilfeller er det Sjøfartsdirektoratet som avgjør om et fartøy omfattes av forskriften eller ikke.

Formålet med bruken av snøskuter på vann, manøvreringsevnen og skadepotensialet er sammenfallende med bruk av vannscooter. Dette gjør at bruk av snøskuter på åpent vann anses å falle inn under «eller lignede motordrevet fartøy» i vannscooterforskriften. Dette fastslår Sjøfartdirektoratet i en e-post til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet avgjør

Vannscooterforskriften fastslår at bruk av vannscooter og lignende er forbudt i en rekke områder både på sjø, i vassdrag og på vann. En eventuell bruk av snøskuter innenfor forbudssonene vil bare kunne skje dersom Miljødirektoratet gir tillatelse til det etter unntaksbestemmelsen i forskriften.

Denne unntaksbestemmelsen ble tatt inn i forskriften for å fange opp enkeltsaker hvor nytt regelverk slår urimelig ut. For arrangementer og organiserte aktiviteter som hvert år gjennomføres i Finnmark, må man søke om tillatelse fra Miljødirektoratet. Dette er i påvente av at kommunene har fått regulert områder for motorsport.

Fylkesmannen har sendt brev til alle kommunene i Finnmark hvor vi redegjør for lovverket for bruk av snøskuter på åpent vann.