Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Miljøverndepartementets rundskriv T-3/12 gir en oversikt over hvilke typer industrivirksomhet, bransjer og regelverk Fylkesmannen skal forvalte etter forurensningsregelverket. Du finner det her (regjeringen.no).


15.06.2018

Ikke brenn søppel på sankthansbålet

Det skal kun brennes rent og tørt treverk på sankthansbålet. Det er ulovlig og helseskadelig å brenne avfall på bålet.


25.04.2018

Sjekk om eiendommen din er forurenset

På Miljødirektoratets nettsted kan du finne ut om din eiendom er forurenset. Verktøyet Grunnforurensning er oppgradert. Det har over 6000 oppføringer på detaljerte kart.


22.01.2018

Midler for tiltak mot marin forsøpling

Nå kan lag og foreninger i Finnmark søke om støtte for å gjennomføre tiltak mot marin forsøpling. Støtten kan søkes fra Miljødirektoratet, som deler ut 80 millioner kroner for tiltak mot marin forsøpling.

Fristen for å søke om midler er 15. februar 2018.


13.12.2017

Mikroplastforurensning og avløp

Marin forsøpling er et stort problem, og har den siste tiden fått økt fokus. Kildene til plast som havner i havet er mange, blant annet utslipp av plastbrikker fra avløpsrenseanlegg. Med enkle grep kan eierne av avløpsrenseanleggene gjøre tiltak for å redusere utslippene.


04.03.2016

Skjema

Her finner du et utvalg av våre skjema. Om ikke annet er oppgitt på det enkelte skjema skal dette sendes til:

Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø