Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Fylkesmannens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Fylkesmannens vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Fylkesmannen som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer


01.10.2014

Forlengelse av utvidet fiske etter oppdrettslaks i Vest-Finnmark

Fylkesmannen vedtok 26. september å forlenge fisket med garnredskap etter oppdrettslaks i fjorder og sund i Vest-Finnmark og i munningen av Altaelva. Fisket er utvidet til og med 12. oktober.


19.09.2014

Åpning for fiske etter rømt oppdrettslaks i fjorder og sund i Vest-finnmark og i munningen av Altaelva

Etter rømmingen av oppdrettslaks i Øksfjord forrige uke har Fylkesmannen nå mottatt meldinger om observasjoner av flak av den rømte  fiske  flere steder i Altafjorden. Derfor åpnes det for fiske med garnredskapser etter rømt oppdrettslaks i Vest-Finnmark til og med 30.09. Fiskere må registrere seg hos Fylkesmannen først for å delta i fisket.


18.09.2014

Åpning for gjenfangstfiske etter oppdrattslaks i Øksfjorden

Fylkesmannen har åpnet for utvidet fiske med garnredskaper etter oppdrettslaks i deler av Øksfjorden. Dette etter at inntil 15 000 oppdrettslaks i slaktemoden alder har rømt fra et oppdrettsanlegg ved Steinviknes.