Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


06.04.2018

Søk på landbrukstilskudd

Søknadsinformasjon om alle landbrukstilskudd finnes i fylkesmannens tilskuddsoversikt her. Sorter oversikten ved å velge "landbruk og mat".


22.03.2018

Du kan gjøre endringer i søknad om produksjonstilskudd

Når du har sendt inn søknad om produskjonstilskudd i landbruket, kan du endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut. Søknadsfristen var 15. mars, men du kan altså endre søknaden fram til 29. mars. 


11.05.2017

Søk produksjonstilskudd innen 15. mai

Du kan nå søke om produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist er 15. mai. 


07.02.2017

Oversikt over tilskudd i landbruket i Finnmark 2017

Eier du jord- eller skogbrukseiendom er det en rekke tilskuddsordninger du kan søke på for å utvikle ressursene på gården. Vi har laget en brosjyre som gir oversikt over de fleste av disse tilskuddene. 


03.03.2016

Tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak

Det kan gis tilskudd for å øke matproduksjon, utvikle og modernisere det tradisjonelle landbruket, samt til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Ingen søknadsfrist.


21.02.2018

Tilskudd i landbruket i Finnmark - 2018

Landbruksavdelinga har laget en oversikt over de mest sentrale tilskuddsordningene i landbruket i Finnmark for 2018.


14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge, kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.