Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


02.10.2018

Bli med på målerjakt

Bli med på målerjakt i høst. Nå vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av bjørkemålere i Troms og Finnmark.


07.08.2018

Natur i endring - klimakonferanse i Alta

Hva skjer når skogen dør av klimaendringene? Dette er et av temaene som tas opp på klimakonferansen i Alta 23.-24. oktober. 


27.09.2017

Ny type lauvmakk på tur nordover

Gul frostmåler er en ny type lauvmakk som gjør skade på skogen i nord. Den flytter seg nordover og nå vil forskerne ha hjelp til å kartlegge arten.


27.09.2017

Hogst av lauvmakkskog gir raskere gjenvekst

Flere år med målerangrep har gjort at skogen står svart flere steder i fylket. Kan hogst hjelpe trærne til å komme raskere tilbake? Et forskningsprosjekt i regi av Framsenteret gir svaret. 


25.09.2017

Skognæringa kyst besøker Finnmark

Skognæringa kyst SA er en næringsorganisasjon som jobber for å utvikle skogbruket i kystfylkene fra Agder til Finnmark. 21.-22. september møttes de i Alta for å holde styremøte og å lære mer om skogbruket i Finnmark.  


02.11.2016

Godt oppmøte på Pasvik-skogdag

Torsdag 27. oktober, var det skogdag i Pasvik. I alt 45 personer møtte opp og fikk høre om tynning, skogsvegvedlikehold og verdiskaping.


05.10.2016

Trelast fra Finnmarksfuru - ny mulighet for lokal verdiskaping

Finnmark treforum inviterer sammen med Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarkseiendommen til møte om nye produkter basert på kjerneved fra Finnmarksfurua. 


30.08.2016

Finnmarkstømmer gir varme og verdier

Tynning av skogen i Finnmark skaper arbeidsplasser og gir fornybar energi. Finnmarkseiendommen (FeFo) har nå over 11.000 kubikkmeter tømmer i Pasvik, Karasjok og Alta, som skal bli til fjernvarme.


14.06.2016

Årsmelding fra skogbruket i Finnmark 2015

Hva har skjedd i finnmarksskogbruket i 2015? Det finner du svaret på i årsmeldinga som oppsummerer akvitivitene i skognæringa i fylket. 


15.04.2016

Fokus på verdiskaping og vegvedlikehold i Pasvik

Fokus på lokal verdiskaping og opprusting av skogsbilvegnettet var sentralt da Finnmark Treforum i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark inviterte til skognæringsmøte i Pasvik.


Flere nyheter