Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Planer og tiltak skal bidra til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Regionalt næringsprogram for Finnmark 2013-16 finner du under denne teksten. 


10.10.2018

Høring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


03.10.2018

Matglede for eldre

Landbruks- og matdepartementet inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. I Finnmark blir det samling både i Alta og Vadsø. 


22.08.2017

Lokalmatgründer??

Lyst til å vite mer om hvordan det er å drive en lokalmatbedrift? Bli med å besøk lokalmatbedrifter i Gudbrandsdalen 10. til 12. oktober. Meld deg på innen 25. september!


28.09.2017

Kokkekamp i Vardø

I forbindelse med Matuka 2017 arrangeres det kokkekamp i Vardø 29. september 2017 blant elevene i Finnmarks videregående skoler innen Restaurant og matfag og Kokk og servitør. 


10.05.2017

Tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak

Det kan gis tilskudd for å øke matproduksjon, utvikle og modernisere det tradisjonelle landbruket, samt til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Ingen søknadsfrist.


25.08.2016

Arktisk landbruk: Hagebær i Arktis – nye muligheter

Markedet for bær utvikler seg raskt – nesten eksplosivt. Etterspørselen øker samtidig som bærproduksjonen over flere år har vist nedgang i Nord-Norge (selv om Troms siste år har hatt en liten økning). «Hagebær i Arktis» er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere bærdyrkere i nord og ta i bruk de nyeste forsknings- og forsøksresultatene


13.10.2016

Arktisk fagskole - et kompetansetilbud for den nordnorske bonden

For å imøtekomme målsettingen om matproduksjon i hele landet, og det fortrinn som arktisk kvalitet har, ønsker Troms fylkeskommune v/Senja videregående skole å utvikle og tilby et fagskoletilbud for arktisk landbruk. I dag er det ingen naturbruksutdanning i Nord-Norge utover videregående opplæring. Det nærmeste er Nord universitet i Steinkjer.


28.04.2017

Nordnorsk økomatpris 2017

Foreslå kandidater til årets økomatpris pris innen 15. juni 2017!


30.08.2016

Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.


01.09.2016

Økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge

Den senere tid har det vært nedgang i produksjon av kjøtt fra norsk storfe. I samme periode har etterspørselen fra forbrukerne økt. Næringsmiddelkonsernet Nortura har estimert et behov for import av hele 81 300 tonn storfekjøtt fra utlandet i 2016. Dette gir muligheter for storfeprodusenter i hele landet – særlig i nord.


Flere nyheter