UKL nytt

Kolvik mot sør
Kolvik mot sør (Foto: Ingrid Golten / FMFI landbruk)

Årsrapport for 2017 er klar og forvaltningsplanen for Goarahat og Sandvikhalvøya- Utvalgt kulturlandskap i Finnmark er under rullering 

Årsrapport 2017

Vi har oppsummert arbeidet med UKL (utvalgte kulturlandskap) for 2017 i en kortfattet årsrapport. Der finner du en oversikt over de tiltak som er gjennomført i 2017. Du finner årsrapporten i høyre marg.

Nye funn i området

Det er gjennomført noen nye kartlegginger i området etter at gjeldende forvaltningsplan ble vedtatt. 

Siden den forrige forvaltningsplanen fra 2014 er det funnet 96 fuglearter i området – mot 66 fra før. Av disse fuglene er 37 på rødlista over trua dyrearter. Noen av de nye oppdagelsene er busksanger, bergirisk, grønnfink, sildemåke, brushane, svartstrupe og teist.

Det er gjort en rekke funn av nye beitesopparter. I 2014 var det 14 arter på lista, nå er det 60! Det er selvsagt lett etter dem, men noen av funnene er ganske så spesielle. Flere av dem er ny i Finnmark, slik som vridd krøllsopp, seig vokssopp, tyrkerrødspore, ravnerødspore og Entoloma kervernii. Et par av soppene har ikke fått norske navn, og heter bare Entoloma coeruleoflocculosum, Entoloma kervernii og Entoloma pseudoturci– alle på rødlista, og den siste som DD (mangler data). 17 av soppene er rødlistede.

Det er gjort en rekke restaurerings- og skjøtselstiltak av beboerne i området.  I 2016 ble det laget en beite- og skjøtselsplan for området, og det har foregått en storstilt artsregistrering og kartlegging av plante-, insekt- og fuglelivet i området. Planen finner du i høyre marg.

Det er foretatt ny vegetasjonskartlegging, og etter det arbeidet foreligger det en revisjon av naturtypelokaliteter. Det var 32 kjente naturtypelokaliteter innenfor UKL- området før 2015, mens det nå er beskrevet 76 verdifulle naturtypelokaliteter.

Rullering av forvaltningsplanen

Det ble laget en omfattende forvaltningsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya – UKL Utvalgt kulturlandskap i Finnmark i perioden 2014- 2018. Det er i siste halvdel av 2017 påbegynt arbeidet med rullering av forvaltningsplanen for området. 

Forvaltningsplanen har allerede vært på en innspillsrunde og skal etter planen på en bred høring i løpet av våren 2018. Vi håper du tar deg tar deg tid til å se på planen når den foreligger og at du kommer med dine ideer og innspill til den!

Kontaktpersoner