Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap (UKL)

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter.

Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene er det grunnleggende at:

  • de i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie
  • det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Områdene er valgt ut fra følgende kriterier: helhetlige landskap, kontinuitet og tidsdybde, representativitet eller særpreg og formidlingsverdi. Det er lagt vekt på at områdene skal gi en best mulig nasjonal representativitet med hensyn til landskapstyper, driftstilpasninger og geografisk spredning. De store variasjonene i det norske landskapet gjør dette til en utfordring. Et sentralt prinsipp ved utvelgelsen av områder har vært at grunneierne i området selv skal ønske at området blir utvalgt – det er andre ord være frivillig å bli et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

 


30.01.2018

UKL nytt

Årsrapport for 2017 er klar og forvaltningsplanen for Goarahat og Sandvikhalvøya- Utvalgt kulturlandskap i Finnmark er under rullering 


20.04.2018

Søk om tilskudd til tiltak for Goarahat og Sandvikhalvøya

I 2018 er det satt av 690 000,- til ulike tiltak innenfor det utvalgte kulturlandskapsområdet Goarahat og Sandvikhalvøya. Søknadsfrist er 16. mai. 


14.09.2017

Porsanger bekjemper Vinterkarsen

Det første slaget i kampen mot Vinterkarsen på vestsiden av Porsangerfjorden er vunnet! Arten truer det biologiske mangfoldet, men takket være Kolvik og omegn beitelag og Igeldas idrettslag er vi på god vei mot å få den fjernet. 


13.07.2017

Funn av Vinterkarse innenfor UKL området

Porsanger kommune melder om funn av blomsterplanten Vinterkarse innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap. Dette er en svartelistet art vi ikke ønsker i området, da den fortrenger hjemlige og sjeldne-/ sårbare arter. 


05.07.2017

Rapporteringsskjema og timelister

De som har mottatt tilsagn om tilskudd til tiltak i Utvalgte Kulturlandskap skal rapportere på fastsatt skjema. All dugnadsarbeid skal det også føres oversikt over. Vedlagt i artikkelen finner du rapporteringsskjema og timeliste. 


16.06.2017

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap 2017

Fylkesmannen i Finnmark har ferdigstilt de fleste vedtak om tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet Goarahat og Sandvikhalvøya idag. 


06.02.2017

Søk midler fra Utvalgte kulturlandskap i 2017!

Bor du innenfor Utvalgt kulturlandskapsområdet i Porsanger kommune? Har du hytte eller bestemorshus der? Er du med i en lag eller forening med gjørelyst? Har du mange ideer eller noe som du trenger litt støtte for å få gjort? Søknadsfrist blir annonsert senere. 


08.02.2017

Dobling av antall naturtypelokaliteter!

Det er utarbeidet en beite- og skjøtselsplan for det utvalgte kulturlandskapet i Goarahat og Sandvikhalvøya. Befaringen i forbindelse med arbeidet avdekket 44 nye naturtypelokaliteter.


01.12.2016

Kulturlandskap i bilder

Velkommen til fotoutstillingsåpningen 8. desember 2016 kl. 12:00 på Porsanger Rådhus i Lakselv


06.12.2016

Ny frist for innlevering av rapport

Den regionale styringsgruppa for utvalgt kulturlandskap (UKL) i Finnmark har vedtatt å utsette fristen for å levere rapport for tiltak i UKL-området for 2016 til 15. desember 2016.


Flere nyheter