Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


04.10.2018

Nytt jordvernbrev til fylkesmennene

Landbruksministeren har kommet med føringer for hvordan Fylkesmannen skal vurdere plansaker som berører dyrka eller dyrkbar jord. 


28.09.2018

Engasjerende konferanse om matjord

19.-20. september møttes bønder, byråkrater og gründere i flotte omgivelser i Karasjok for matjordkonferansen «Helt på jordet». Mål: Løfte fram matjordas betydning, brakkjordas verdi og bøndenes muligheter i landbruket for å inspirere og motivere.


07.08.2017

Sør-Varanger kommune kandidat til jordvernpris

Fem kandidater fra Nord-Norge konkurerer om nasjonal jordvernpris, Sør-Varanger kommune er en av kandidatene.


18.01.2018

Prosjekt matjord i Finnmark 2018

Fylkesmannens Landbruksavdeling har startet opp et nytt prosjekt om matjord og driveplikt. 


29.06.2018

En ekstra slått?

NIBIO har forsket på om det er lurt å høste etterveksten etter hvoeslåtten eller la det stå


15.06.2015

Nærmer det seg generasjonsskifte på gården din?

Med forbehold om finansiering, inviterer Fylkesmannen i Finnmark, Innovasjon Norge Finnmark, Sametinget og Finnmark fylkeskommune deltakere til å søke om tilskudd i forbindelse med generasjonsskifte på gårdsbruk. Det er mulighet for 4 deltakere og perioden varer i to år. Oppstart i august i år.


06.05.2015

Hvordan få mer melk ut av finnmarkskua?

I Finnmark er det et stort potensial for økt melkeproduksjon siden det er ledige kvoter, og kvoter som ikke er fullt utnytta.  Tine Finnmark har derfor gjennomført et prosjekt der målet er å øke produksjon fra 19 mill. liter i 2012 til 22 mill. liter i 2017.


06.05.2015

Jordbruk og vekst i Ávjovárri har snudd en negativ trend

Det treårig prosjektet Jordbruk og vekst i Ávjovárri er godt inne i sitt andre driftsår. Det er flere unge og nyetablerte gårdbrukere og man kan spore en økende optimisme i regionen. Den store nedleggelsen man så på 2000-tallet ser nå ut til å ha stagnert. 


02.03.2015

Vil øke kjøttproduksjonen i Troms og Finnmark

Samvirkeorganisasjonen Nortura har startet prosjektet: "Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark". Prosjektet er treårig og har ansatt Kristine Fosli som prosjektleder.


27.02.2015

Ávjovárriprosjektet halvveis

Pilotprosjektet “Jordbruk og vekst i Ávjovárri” er et samarbeid mellom kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. Målet med prosjektet er å skape nyetablering og utvikling i jordbruket i de 3 kommunene. Nå, halvveis i prosjektperioden har det kommet en oppsummering som viser hva som har skjedd så langt i prosjektet.


Flere nyheter