Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


31.08.2017

Historisk begivenhet

Fra 14:00 i dag gjennomføres det første felles kommunestyret for Kvalsund og Hammerfest kommuner. Det er den eneste nye kommunen som blir dannet i Finnmark etter kommunereformen, og kommunene går nå frivillig sammen om å lage en ny stor kommune.


11.10.2016

Fylkesmannens faglige tilrådning i kommunereformen

Vi sendte vår endelige tilrådning i kommunereformen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. oktober 2016. Gjeldende tilrådning er oppdatert med nye vedlegg og erstatter versjonen vi publiserte 30. september. Du finner gjeldende tilrådning og oversendelsesbrevet til KMD i artikkelen.  


30.09.2016

Fylkesmannens tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen i Finnmark la fram sin faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Finnmark 30. september 2016. Vi oversendte vår endelige tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. oktober 2016. 


29.09.2016

Kommunenes vedtak i kommunereformen

Her finner du finnmarkskommunenes vedtak i forbindelse med kommunereformen. 


29.09.2015

Statusbilder for kommunene i Finnmark

Fylkesmannen utarbeidet et statusbilde for hver enkelt kommune til bruk i kommunenes eget arbeid med kommunereformen. Her finner du Fylkesmannens statusbilder som ble sendt over til kommunene og de endelige statusbildene. Sistnevnte er vedlegg 6.3 til vår faglige tilrådning i kommunereformen. 


30.06.2015

Rammeavtale er klar

Kommuner som ønsker å gjennomføre en innbyggerundersøkelse kan nå kontakte Opinion som vi har signert kontrakt med.


30.06.2015

Opprettholder tiltakssonen

Regjeringen har besluttet at de personrettede ordningene i tiltakssonen videreføres ved eventuelle sammenslåinger mellom kommuner innenfor og utenfor tiltakssonen.


18.06.2015

Kommunebarometer for kommunene i Finnmark

Fylkesmannen har kjøpt kommunebarometer for alle kommunene i fylket fra Kommunal Rapport. Hensikten er å gi kommunene et best mulig statistisk grunnlag for utredningsarbeidet og nabosamtalene i arbeidet med kommunereformen lokalt.


26.03.2015

Forslag til nye oppgaver til kommunene

Regjeringen fremmet 20. mars storingsmeldingen om nye oppgaver som foreslås overført til kommunene i forbindelse med kommunereformen.


03.03.2015

Nytt verktøy til å høre innbyggerne er utarbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått laget en innbyggerundersøkelse til bruk ved kommunesammenslåing. Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og gjør kommunestyrevedtak innen 2016, får utbetalt 100 000 kroner i støtte til informasjon og folkehøring. 


Flere nyheter