Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer

Robek

Kommuner som ikke dekker inn underskudd i løpet av 2 år, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (ROBEK). Fylkesmannen skal kontrollere lovlighet av budsjett og økonomiplaner for ROBEK-kommuner, og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler. ROBEK-bestemmelsene finner man i Kommunelovens § 60. Fylkesmannen skal også veilede ROBEK-kommunene slik at de får kontroll over økonomien og kommer seg ut av ROBEK.

Skjønnsmidler

Skjønnsmidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene. Fylkesmannen fordeler skjønnsmidler til kommunene i fylket etter retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basistildelingen gis til kommunene i Statsbudsjettet i oktober. Resten holdes tilbake og fordeles gjennom budsjettåret til bl.a. fornying/innovasjon, satsninger, kommuner i økonomisk ubalanse (ROBEK), krise/force majeur mm.

Veiledning

Fylkesmannen skal informere kommunene om regeleverk og rammebetingelser samt veilede kommunene innenfor hele kommuneøkonomifeltet.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi økonomiske garantier for andre bl.a. lånegarantier. Når en kommune garanterer for beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.


19.10.2017

Statsbudsjettet 2018 og konsekvenser for kommunene

Vekstanslagene fra Grønt hefte og de tallene som Fylkesmannen presenterte fra Statsbudsjettet 2018 på Torsdag 12. oktober kunne antyde en negativ vekst i frie inntekter for Finnmark samlet i 2018 på 0,7%. Vi vil her presentere en mer fullstendig analyse av handlingsrom og konsekvenser av statsbudsjettet for kommunene i Finnmark. 


13.10.2017

Kommuneøkonomien i Statsbudsjettet 2018

Regjeringen la frem Statsbudsjettet i dag 12. oktober. Anslått vekst i kommuneøkonomien i 2018 er på 2,6 prosent, omtrent det samme som forventet lønns og prisvekst. For 2017 er det forventet 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Kommunene kan dermed vente seg noe bedre regnskapsresultater i 2017 enn budsjettert.


18.05.2017

Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett

Fylkesmannen oppsummerer her hovedpunktene fra kommuneproposisjonen for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2017.


13.10.2016

Fylkesmannen godkjenner lån til Porsanger

Porsanger kommune søkte 23. september om godkjenning av lån på inntil 35 millioner kroner til investeringer i infrastruktur og foldekai/seawalk i Hamnbukt. Etter en totalvurdering av lov, forarbeider og opplysninger fra kommunen, finner Fylkesmannen at låneopptaket kan godkjennes.