Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Vefas Retur AS


Høringsfrist 05. mars 2018 23:59

Vefas Retur AS søker Fylkesmannen om tillatelse til drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Fylkesmannen i Finnmark har mottatt to søknader fra Vefas Retus AS om utslippstillatelse til drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak og mellomlagring av farlig avfall på Amtmannsnesveien 101.  

Omsøkte behandlingsanlegg vil ha et mottak av inntil 1500 biler i året på Vefas Retus AS sitt anlegg i Amtmannsnesveien 101 i Alta kommune. På samme lokalitet søkes det også om mottak og mellomlagring av inntil 200 tonn farlig avfall i form av stykkgods som frityrolje, batterier, PCB- og klorholdige vinduer. 

Kommentarer og merknader til søknadene sendes til Fylkesmannen senest innen 5. mars 2018