Søknad om mudring og utfylling i Indre Leirvika


Høringsfrist 21. april 2018 23:59

Hammerfest havn KF søker om mudring, dumping og utfylling i sjø etter forurensningsloven for å utvide industriområdet ved Indre Leirvika i Rypefjord. Uttalelser om søknaden kan sendes til Fylkesmannen innen 21. april 2018.

Søknaden omfatter:

-        Utfylling i sjø over av om lag 50 000 m2 med ca. 370 000 m3 løsmasser/sprengstein.

-        Utdyping i sjø ved mudring og sprengning av ca. 700 m3 fordelt over ca. 1000 m2.

-        Deponering av muddermassene lokalt i sjø i geobag/strandkantdeponi i indre deler av utfyllingsområdet.

Om lag halvparten av fyllmassene vil legges ut fra land, mens resten vil dumpes fra lekter. Sprengstein hentes fra nærområdet. Området er regulert til industriformål i reguleringsplanen for Polarbase og Leirvika Industriområde. Anleggsperioden anslås til 5–6 måneder. Ønsket oppstart er i juli/august 2018.

Forurensningen består av ulike PAH-forbindelser tilsvarende moderat til dårlig miljøtilstand (fra tilstandsklasse 3 til 5). For å redusere forurensning under mudring foreslår Norconsult å bruke gravehode med lokk, og bruke gravemaskin med lang arm for å legge sprengstein og løsmasser forsiktig ut. De anbefaler også å minimere innholdet av plast i skyteledninger, koblingsblokker o.l., og utsortere plast fra sprengsteinsmassene i størst mulig grad før utfyllinga starter.

Fylkesmannen i Finnmark skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Ta kontakt hvis dere har spørsmål. Uttalelser om søknaden kan sendes innen 21. april 2018 i brev eller e-post til: fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Søknaden vil også ligge til offentlig gjennomsyn på sørviskontoret til Hammerfest kommune.

Figuren viser foreløpig skisse av planlagt utfyllingsområde i Indre Leirvika i Rypefjord, Hammerfest kommune.