Søknad om mudring og utfylling i Breivikbotn fiskerihavn


Høringsfrist 12. mars 2018 23:59

Kystverket Nordland ved Senter for Utbygging søker om tillatelse etter forurensningsforskriften om mudring, sprengning, dumping og transport av masser i Breivikbotn fiskerihavn på Sørøya i Hasvik kommune.

De som berøres av arbeidet kan stille spørsmål eller uttale seg til Fylkesmannen i Finnmark innen 15. mars 2018. 

Kystverkets mål er å gi fiskebåter bedre liggeforhold og bedre forhold for å lande fisk. Utbyggingen omfatter:

  • utdyping i området kalt Lillehavet ned til kote -4,0 m
  • bygging av 110 meter lang molo på nordsiden av utdypingsområdet i høyde kote +7,0
  • bygging av fyllinger rundt havnen
  • etablering av strandkantdeponi for forurensede masser
  • deponering av overskuddsmasser i sjødeponi for rene masser
  • etablering av nye navigasjonsinnretninger for markere innseilingen til det nye havneområdet.

Totalt er det beregnet opptak av omlag 70 000 m3 (teoretisk faste masser, tfm) fordelt over et areal på ca. 11 500 m2. Massene er i hovedsak rene fjell-/bergmasser, med litt løsmasser over. Anslått mengde forurensede løse masser er inntil 2000 tfm3 over et areal på ca. 3000 m2. Totalt forventes omlag 55.000 tfm3
overskuddsmasser. 

Tiltaksområdet er utredet med tanke på miljøtekniske forhold, naturmangfold, partikkelspredning, vannkvalitet og marinearkeologi. Kystverket har vurdert de ulike anleggsaktivitetene opp mot naturmiljø og fiskeriaktiviteter i området. Tiltaket forventes å forstyrre naturmiljøet i anleggsfasen som følge av sprengning, mudring og dumping. Det må påregnes støy fra anleggsvirksomheten og oppvirvling av sediment.

Under anleggsarbeidene planlegger Kystverket følgende avbøtende tiltak:

  • For å hindre uønsket spredning av finstoffer tas det sikte på å benytte turbiditetsmålere rundt sjødeponi i gyteperioden for torsk, og i perioder med levendelagring av fisk i anlegget utenfor Breivikbotn. 
  • For å hindre uønsket skade på fisk ved undervannssprengning, planlegger Kystverket et samarbeid med Nergård Sørøya AS, slik det kan fattes avbøtende tiltak ved behov.
  • For å hindre plastforurensning fra sprengningsarbeider, vil det bli stilt krav til entreprenør om at plastrester skal samles opp så langt dette er praktisk mulig.

Kystverkets vurdering er at anleggsarbeidet i sin helhet ikke behøver å begrenses grunnet hensyn til naturmiljø med de avbøtende tiltak som er beskrevet over, og e dsøker om tillatelse til kontinuerlig anleggsvirksomhet.

Hasvik kommune har utarbeidet en egen reguleringsplan for tiltaket datert 18.12.2014. Den 20.12.2017 ga kommunen dispensasjon fra arealplanen for å etablere sjødeponi.

Kystverket planlegger å ferdigstille prosjekteringen senest sommeren 2018, slik at det er klart for tilbudskonkurranse og oppstart høsten 2018. Anleggsarbeidenes totale varighet, inkludert oppgradering av navigasjonsinstallasjoner, er anslått til 6 – 12 mnd.

Fylkesmannen vil behandle søknaden etter forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.