Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


10.03.2016

Tilskudd til kompetanse og innovasjon innen helse og omsorg


18.12.2015

Tilskudd til aktivitet for seniorer og eldre

Kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og organisasjoner kan søke Helsedirektoratet om tilskudd for å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap. Fristen er 1. februar 2016.


26.10.2015

Master i aldring og eldreomsorg

UiT Norges arktiske universitet tilbyr 2 masteremner innen aldring og eldreomsorg fra våren 2016. Dette er viktig kompetanse som kommuene har og vil ha behov for i helse og omsorgstjenesten.

 


25.06.2015

Veileder og retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet informasjonsmateriell for å forebygge og sikre en god håndtering ved seksuelle overgrep, eller mistanke om dette, mot voksne med utviklingshemming.


13.04.2015

Nytt kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Kompetanse og innovasjonstilskudd 2015 er tilskudd for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester er et nytt statlig tilskudd. Enkelte av tilskuddene har tidligere vært forvaltet av Helsedirektoratet.


01.07.2013

Implementering av palliativ standard i sykehjem.

Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark har utarbeidet egen veileder med standard for lindrende omsorg og behandling.