LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. For leger er det kommet et nytt utdanningsløp som erstatter den gamle turnusordningen.

I 2017 startet avviklingen av den norske turnustjenesten for leger, og samtidig begynte overgangen til en helt ny spesialistutdanning. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter, til liks med turnustjeneste, tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste etter gammel ordning. De har anledning til å gjennomføre og få godkjent turnus etter den gamle ordningen fram til 1. mars 2019.

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Fylkesmannen i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms, Hordaland og Oslo og Akershus har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Fylkesmannen

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


12.02.2015

Bevitnelsesskjema for turnuskandidater i fysioterapi

Søknadsskjema/bevitnelsesskjema skal du bruke når du søker om autorisasjon etter at du har gjennomført turnustjenesten. Du skal sende skjemaet til Statens autorisasjonskontor når du søker autorisasjon.


11.02.2015

Evaluering av turnustjenesten for fysioterapeuter

Du som er turnuskandidat i fysioterapi skal fylle ut et evalueringsskjema om turnustjenesten etter hvert av de to halvårene du er i tjeneste. Skjemaet finner du her (word). 


11.07.2014

Legg vekt på tilhørighet i valg av turnusleger

Fylkesmannen i Finnmark har, med hjelp fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin, evaluert forsøket med direkte tildeling av turnusplasser for leger i Finnmark og prioritet for leger med tilknytning til fylket i perioden 2009-2013. Rapporten viser at nesten dobbelt så mange turnusleger som kom til Finnmark på direktetildeling, fortsatt arbeidet her etter at forsøksperioden var over.